MEVLİD المولد
Resmî mevlid kutlamaları Mısır Fâtımîleri döneminde başlamış, Eyyûbîler, Memlükler ve Osmanlılar bu geleneği sürdürmüşlerdir. Osmanlı mevlid geleneğinde, Mısır ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde görülen ve dinî ölçüleri zedeleyen uygulamalardan titizlikle kaçınılmıştır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
ELHAMRA SARAYI
“Endülüs mimarisi kadar bütün İslâm sanatı için de büyük bir gurur kaynağı teşkil eden Elhamra Sarayı’nın ... ‘kızıl’ anlamına gelen el-hamrâ sıfatıyla tanımlanması, inşaatta kullanılan kil harcın kızıla çalan renginden dolayıdır.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
MUZIKA-yi HÜMÂYUN موزيقۂ همايون
1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte lağvedilen mehterhânenin yerine saray bando ve orkestrası olarak Avrupa bandosu örnek alınarak Muzıka-yi Hümâyun kuruldu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
HİYEL الحيل
Avrupa mekanik teknolojisinin makine elemanı, makine yapım tekniği, kontrol mekanizmaları ve kendi kendini dengeleyen sistemler konusunda, hiyel ilmini geliştiren müslümanlara çok şey borçlu olduğu kabul edilmektedir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
TOPÇU, Nurettin
“Anadolu milliyetçiliğini İslâm merkezli bir yoruma taşıyan; Batı, Doğu ve İslâm medeniyetlerini mukayeseli şekilde inceleyen; kapitalizm, sosyalizm, kültür ve medeniyet gibi meseleleri farklı bir üslûp ve muhteva ile tartışan Topçu 10 Temmuz 1975’te vefat etti.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
TARİKAT الطريقة
“... Sûfîler, dinin zâhirî ve şeklî kısmı olan şeriatın kurallarına uyulmadan tarikatla hakikate ulaşılamayacağını vurgulamıştır.”
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>
CEVDET PAŞA
Başarılı hizmetleri ve ıslahatçı görüşleriyle Osmanlı devlet teşkilâtında, tarih kitaplarıyla Osmanlı tarihçiliğinde ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile İslâm-Osmanlı hukuk tarihinde önemli bir yer edinen Cevdet Paşa 26 Mayıs 1895’te vefat etti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde oku >>

TDV İslâm Ansiklopedisi'ne katkıda bulunan müelliflerimizden sizin için seçtiğimiz biyografiler

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.