ABBÂDÎ, Ebû Âsım

أبو عاصم العبادي
Müellif:
ABBÂDÎ, Ebû Âsım
Müellif: ALİ BARDAKOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 26.05.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abbadi-ebu-asim
ALİ BARDAKOĞLU, "ABBÂDÎ, Ebû Âsım", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abbadi-ebu-asim (26.05.2020).
Kopyalama metni
Herat’ta 375 (985) yılında doğdu. Büyük dedesi Abbâd’a izâfetle Abbâdî diye tanınan Ebû Âsım Muhammed’in hayatı ve şahsiyeti hakkında en geniş bilgi, öğrencisi Ebû Sa‘d’ın el-İşrâf ʿalâ ġāvâmizi’l-hükûmât adlı eserinde bulunmaktadır. Fıkıh tahsiline Herat Kadısı Ebû Mansûr el-Ezdî’nin yanında başladı ve Nîşâbur Kadısı Ebû Ömer el-Bistâmî, Ebû Tâhir ez-Ziyâdî ve Ebû İshak el-İsferâyînî gibi bilginlerin derslerine devam ederek öğrenimini tamamladı. Birçok ilim merkezine seyahat etti, değişik ilim adamları ile tanıştı. Herat’a döndükten sonra kadı olarak görev yaptı. Resmî görevi yanı sıra birçok eser kaleme almış ve değerli öğrenciler yetiştirmiştir. Kitâbü’r-Rakm adlı eserin yazarı olan oğlu Ebü’l-Hasan el-Abbâdî ile Ebû Sa‘d (Saîd) el-Herevî bunların önde gelenlerindendir. Şevval 458’de (Eylül 1606) Herat’ta öldü.

Abbâdî dikkatli bir âlim, yazdığı eserlerle Şâfiî fıkhının tedvinine ve klasik üslûp kazanmasına emeği geçmiş büyük bir hukukçu idi. Nevevî’nin ashâbü’l-vücûh* tabakasındaki müctehidlerden saydığı Abbâdî’nin, kapalı ifade ve nâdir kullanılan kelimelere karşı özel bir merakı vardı. Bu yüzden üslûbu çetrefildir. Ebû Sa‘d, bu özelliğin ona hocası Ebû İshak’tan geçtiğini kaydeder.

Şâfiî fıkhına dair yazdığı Edebü’l-ḳażâʾ, el-Mebsûṭ, el-Hâdî ilâ meẕhebi’l-ʿulemâʾ, Kitâbü’r-Redd ʿale’l-Ḳaḍî es-Semʿânî, Kitâbü’l-Miyâh, Kitâbü’l-Etʿime; Kitâbü’z-Ziyâdât, Ziyâdâtü’z-Ziyâdât ve Ṭabaḳātü’l-fuḳahâʾi’ş-Şâfiʿiyye başta gelen eserleri arasındadır. Edebü’l-ḳażâʾ, talebesi Ebû Sa‘d tarafından el-İşrâf ʿalâ ġāvâmizi’l-ḥükûmât adıyla şerhedilmiştir. Ṭabaḳātü’l-fuḳahâʾi’ş-Şâfiʿiyye ise G. Vitestam tarafından yayımlanmıştır (Leiden 1964).

BİBLİYOGRAFYA
Ebû Sa‘d el-Herevî, el-İşrâf, Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, nr. 359; Sem‘ânî, el-Ensâb (nşr. Muhammed Avvâme), Dımaşk 1976 ⟶ Beyrut 1396/1976, VIII, 336; Nevevî, Tehẕîbü’l-esmâʾ, Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), I/2, s. 249; İbn Hallikân, Vefeyât (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1398/1978, IV, 214; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, XVIII, 180; Sübkî, Ṭabaḳātü’ş-Şâfiʿiyye (nşr. Mahmud Muhammed et-Tanâhî v.dğr.), Kahire 1383-96/1964-76, IV, 104-105; G. Vitestam, Ṭabaḳātü’l-fuḳahâʾi’ş-Şâfiʿiyye [Abbâdî], Leiden 1964, Mukaddime, s. 5-9; Brockelmann, GAL, I, 484; Suppl., I, 669; Ziriklî, el-Aʿlâm, Kahire 1373-78/1954-59, VI, 206; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61 ⟶ Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), IX, 10; M. Th. Houtsma, “Abbâdî”, İA, I, 8; J. Schacht, “al-ʿAbbādī”, EI2 (İng.), I, 5.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 13-14 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER