Genel Kısaltmalar - TDV İslâm Ansiklopedisi

Genel Kısaltmalar
a.e.
aynı eser
a.g.e.
adı geçen eser
AK
Arazi Kanunnâmesi
Akk.
Akkadca
Alm.
Almanca
a.mlf.
aynı müellif
Ar.
Arapça
Arm.
Ârâmîce
aş.bk.
aşağıya bakınız
Ankara Üniversitesi
a.y.
aynı yer
AY
Arapça Yazmalar
b.
bin, ibn
BA
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
bibl.
bibliyografya
bk.
bakınız
bl.
bölüm
bs.
basım, baskı, tabᶜ
c.
cilt
çz.
çizim
d.
doğum, doğumu
der.
derleyen, derleme
(DİA)
Merkezde yazılan maddeler için kullanılmıştır
DİB
Diyanet İşleri Başkanlığı
DİE
Devlet İstatistik Enstitüsü
DTCF
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
EAÜİF
Erzurum Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
ed.
editör
Ed.Fak
Edebiyat Fakültesi
Ens.
Enstitü
Erciyes Üniversitesi
Evr.
Evrak (Arşiv)
Far.
Farsça
fas.
fasikül
Fr.
Fransızca
FY
Farsça Yazmalar
Gr.
Grekçe
h.
Hicrî
hak.
hakkında
haz.
hazırlayan
hk.
Hüküm (Arşiv)
hş.
Hicrî-Şemsî
Hz.
Hazreti
İbr.
İbrânîce
İng.
İngilizce
İSAM
İslâm Araştırmaları Merkezi
İsp.
İspanyolca
İÜ
İstanbul Üniversitesi
k.
kitap
Kar.
Karton (Arşiv)
krş.
karşılaştırınız
Ks.
Kısım (Arşiv)
Ktp.
Kütüphane, Kütüphanesi
Lat.
Latince
lv.
levha
m.
Milâdî
md.
madde
m.ö.
Milâttan önce
m.s.
Milâttan sonra
ms/MS
Manuscript
Marmara Üniversitesi
MÜİF
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
nr.
numara
nşr.
neşreden (tahkik eden)
Or.
Oriental
Osm.
Osmanlıca
ö.
ölümü, ölüm tarihi
p.
paragraf
PTT
Posta Telefon Telgraf
r.
Rûmî
rs.
resim
Rus.
Rusça
s.
sayfa
salt.
saltanat yılları
s.nşr.
sadeleştirilmiş neşir
St.
Saint
str.
satır
Sum.
Sumerce
Selçuk Üniversitesi
sy.
sayı
şş.
şehinşâhî
T
Türkçe
tah.
tahminî
TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi
TC
Türkiye Cumhuriyeti
TDK
Türk Dil Kurumu
[T.H.]
Tahrir Heyeti
TİEM
Türk ve İslâm Eserleri Müzesi
TMK
Türk Medenî Kanunu
trc.
tercüme, tercüme eden
TRT
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
ts.
tarihsiz
TSM
Topkapı Sarayı Müzesi
TSMA
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi
TSMK
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
TTK
Türk Tarih Kurumu
tür.yer.
türlü yerde, birçok yerde
TY
Türkçe Yazmalar
Uludağ Üniversitesi
vb.
ve benzeri
vd.
ve devamı
v.dğr.
ve diğerleri, diğer nâşir/neşreden veya nâşirler/neşredenler
VGMA
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi
vr.
varak
vs.
vesaire
y.
yıl
yk.bk.
yukarıya bakınız
Zrf.
Zarf (Arşiv)
... baskısından ofset
-
yayımı devam ediyor
... / ...
önce / sonra (yayım yeri)
... - ...
iki yerde yayımlanıyor
*
madde başı
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER