Sergi Arşivi
MEDRESE المدرسة
Sergi Tarihi: 1 Ağustos 2018 - 30 Eylül 2019
“Medreseler varlıklarını sultanların, nüfuzlu devlet adamlarının ve zenginlerin himayesinde kurulan vakıfların gelirleriyle sürdürmüştür. ... Vakfiyeler medreselerdeki görevliler ve öğrenciler hakkında önemli bilgiler içermektedir.”
MEKKE مكّة
Sergi Tarihi: 1 Ekim 2018 - 31 Ağustos 2019
Kâbe’nin müşriklerden kurtarılması ve Kureyş’in Araplar üzerindeki otoritesinin sona erdirilmesi anlamına gelen Mekke’nin fethi, aynı zamanda kalplerin Allah’ın dinine ve İslâm kapısının bütün insanlığa açılışını ifade eder.
HAK DİNİ KUR’AN DİLİ
Sergi Tarihi: 1 Ağustos 2018 - 31 Temmuz 2019
“Hak Dini Kur’an Dili’nin dirâyet ilimleriyle ilgili muhtevası, müfessirin lisanî, şer‘î ve aklî ilimler çerçevesinde te’vil yapabilme kabiliyeti olarak tanımladığı dirâyet metodundaki maharet ve başarısını yansıtır.”
BAKARA SÛRESİ سورة البقرة
Sergi Tarihi: 1 Eylül 2018 - 30 Haziran 2019
“Kur’ân-ı Kerîm’in en kısa özeti Fâtiha sûresi ise de Kur’an hükümlerinin hemen hepsini içinde toplamış olması bakımından Bakara sûresi de bütün Kur’an’ın icmal yoluyla bir başka özeti sayılabilir.”
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ مولانا جلال الدين رومی
Sergi Tarihi: 1 Aralık 2018 - 31 Mayıs 2019
"Mevlânâ’daki dinî-tasavvufî düşüncenin kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. ... ‘Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum’ diyerek bir müslüman olarak insanlığı kucaklayabildiğini belirtmiştir."
MESCİD-i AKSÂ المسجد الأقصى
Sergi Tarihi: 1 Eylül 2018 - 30 Nisan 2019
"Hz. Peygamber’in mi‘rac yolculuğuna çıkmadan önce müslümanların kıblesi olan Mescid-i Aksâ’ya getirildiği İsrâ sûresinin ilk âyetinde açıkça belirtilmektedir. Hicretin ardından buranın kıble oluşu on altı - on yedi ay kadar sürmüştür."
KUŞEVİ
Sergi Tarihi: 1 Ekim 2018 - 31 Mart 2019
"Osmanlı mimarisinde XVI. yüzyıldan itibaren örneklerine rastlanan kuşevleri ... kuşların düşmanlarının ulaşamayacağı yüksekliklere, güneşten ve yağıştan korunmaları için geniş saçakların, kornişlerin ve konsolların altına yerleştirilmiştir."
MEHMED II محمد
Sergi Tarihi: 1 Temmuz 2018 - 28 Şubat 2019
"Fâtih’in bütün hareketlerine, amansız önlemlerinde olduğu kadar ilmi ve sanatı himaye ve teşviklerinde şu esas fikir hâkimdir: Devletini her bakımdan dünyanın en üstün ve kudretli imparatorluğu haline getirmek."
SEMERKANT
Sergi Tarihi: 1 Ağustos 2018 - 31 Ocak 2019
"Sâmânîler döneminde bir süre başşehir olan Semerkant’ta çok sayıda büyük âlim yetişmiştir. ... Adını doğup büyüdüğü Semerkant’ın Mâtürid mahallesinden alan kelâmcı İmam Mâtürîdî bunların başında gelmektedir."
NİĞBOLU SAVAŞI
Sergi Tarihi: 27 Aralık 2017 - 3 Ocak 2019
"Haçlı seferleri tarihinde amaç, hedef ve katılım bakımından klasik anlamda vurgular taşıyan son savaş olarak tanımlanır. 21 Zilhicce 798’de (25 Eylül 1396) Niğbolu Kalesi önlerinde meydana gelmiş ve kısa sürede kalabalık Haçlı güçlerinin bozguna uğramasıyla sonuçlanmıştır."
PÎRÎ REİS
Sergi Tarihi: 27 Aralık 2017 - 30 Kasım 2018
"Gelibolu’da çizdiği 919 (1513) tarihli dünya haritası İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını; 935’te (1528-29) çizdiği ikinci dünya haritası ise Atlas Okyanusu’nun kuzeyini, Kuzey ve Orta Amerika kıyılarını göstermektedir."
KUDÜSالقدس
Sergi Tarihi: 27 Aralık 2017 - 31 Ekim 2018
"Osmanlı Devleti, Kudüs’ü yönetimi altına aldıktan kısa bir süre sonra ona atfettiği özel önemi gösterir icraatlara başladı. Özellikle Kanûnî Sultan Süleyman döneminde büyük imar faaliyetleri gerçekleştirildi."
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Sergi Tarihi: 27 Aralık 2017 - 30 Eylül 2018
"Padişahın namazdan önce ve namazdan sonra bir süre dinlendiği ve belki de bazı işlerini yürüttüğü hünkâr kasrı Osmanlı mimarisinde ilk defa bu camide görülür."
KÂBEالكعبة
Sergi Tarihi: 27 Aralık 2017 - 31 Ağustos 2018
"Hz. Peygamber’in, Medine’ye hicret edince on altı veya on yedi ay Kudüs’e yönelerek namaz kıldığı ve ‘Yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir, siz de yüzünüzü onun bulunduğu yöne çevirin’ meâlindeki âyetle (el-Bakara 2/144) Kâbe’nin kıble yapıldığı bilinmektedir."
ENDÜLÜS
Sergi Tarihi: 27 Aralık 2017 - 31 Temmuz 2018
"Endülüs, 711 yılından itibaren müslümanların ve gayri müslim tebaanın çeşitli sahalardaki faaliyetleriyle yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik ederken Batı, dine aykırı kabul edildiği için aklî faaliyetlerin yasaklandığı ‘karanlık çağ’ denilen bir dönemi yaşıyordu ve müslümanların kaydettikleri gelişmelerin pek farkında değildi."
ABDÜLHAMİD IIعبد الحميد
Sergi Tarihi: Mart 2018 - 30 Haziran 2018
"Abdülhamid’in en başarılı yönü dış politikasıdır... Abdülhamid, Avrupa devletlerinin Türkiye üzerinde birbiriyle çelişen çıkar ve ihtiraslarından faydalandı. Bu yüzden dış politikası milletlerarası ilişkilerde yeni şartlar oluştukça değişti."
MEHMED VIمحمد
Sergi Tarihi:1 Ocak 2018 - 10 Mart 2018
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.