TDV İslâm Ansiklopedisi

Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI
(İNTERNET KULLANICI SÖZLEŞMESİ)


 1. KULLANIM KURALLARININ KABUL EDİLMESİ

Bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ'ne (İSAM) aittir. İşbu web sitesine, https://islamansiklopedisi.org.tr web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin içerdiği şartlar, kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir.

Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kurallarıyla bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. Eğer İSAM tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, talimatlarından, işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. İSAM işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir .

 1. SORUMLULUK KABUL ETMEME

İşbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. Bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla, sitenin içeriğiyle ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. İSAM sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin kullanıma elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN WEB SİTELERİNE LİNK VERİLMESİ

Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site, üçüncü kişilerin web sitelerine link vermesi, erişim sağlaması halinde işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının İSAM tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin işbu siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği İSAM tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir.

Her ne kadar İSAM işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahıslara ait web sitelerinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, dine veya genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü olumsuz bilgi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı İSAM'ın itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve fikri mülkiyet haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar.

İSAM yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini reddetme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde İSAM'ın talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

 1. GÜVENLİK

İnternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda İSAM siz kullanıcıya site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.

 1. İHLAL

Siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında İSAM tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında İSAM tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün metin, yazı, makale, duyuru, grafik, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, yazılım programı, bilgisayar kodu, yani toplu halde işbu web sitesi içeriği İSAM'a ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri mülkiyet mevzuatının koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları mevzuatı tarafından da korunmaktadır. Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır.

İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve İSAM tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinden yapılan herhangi bir kullanım; çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil, işleme, değiştirme, çevirme, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmî bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır.

İSAM, yukarıdaki paragrafta sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla; metin, yazı, duyuru, fotoğraf, grafik, görüntü, resim, ses klibi, yazılım programı, bilgisayar kodu, yani toplu halde işbu web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde FSEK m. 36 kapsamındaki telif haklarını saklı tutmuştur. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

Uygulanacak mer'î hukuka bağlı olarak ihmal de dâhil olmak üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında İSAM, İSAM yöneticileri, müdürleri, çalışanları, lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kâr kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar.

İSAM, yukarıdaki paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır. Sayılan bu kişiler, hiç bir şart ve koşul altında kullanıcının ve istenmesi halinde kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmallerinden dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı İSAM açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında İSAM, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın İSAM yöneticileri, müdürleri, çalışanları, lisans verenleri ve web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve web sitesindeki veya işbu web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz.

İşbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı İSAM, İSAM yöneticileri, müdürleri, çalışanları, lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

 1. YAZILIM PROGRAMLARI LİSANS HAKKI

Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları ("yazılım") tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti İSAM'a veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. İşbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir

İşbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla; bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir.

İşbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen; kullanamaz, çoğaltamaz, düzeltme yapamaz, çevirisini yapamaz, uyarlayamaz, yükleyemez, indiremez ve iletemez; yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz; satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz; sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersine mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz.

İşbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. İşbu web sitesinde bulunan hiç bir şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.

 1. WEB SİTESİNE KAYIT ŞARTLARI

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. Eğer İSAM'ın sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.

 1. FESİH

Herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın İSAM uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, İSAM sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.

 1. MARKALARIN VE SAİR FİKRİ MÜLKİYETE KONU UNSURLARIN KULLANIMI

İşbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin ve sair fikri mülkiyete konu unsurların kullanılması bu kişilerle İSAM arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya İSAM'ın söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. İSAM veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, İSAM veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

 1. WEB SİTESİNİ KULLANIM VE YAPILAN EKLEMELER

İşbu web sitesi İSAM ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları ("siteye eklemeler") yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır: (a) İSAM'ın takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak; (b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, dine veya genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile (c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya (d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla; (e) küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren (f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak, (g) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler (h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya (ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak.

İşbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında İSAM'a münhasıran, kısıtlanamaz, yer itibariyle sınırsız, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, çoğaltma, yayma, işleme, değiştirme, düzeltme, uyarlama, depolama ve derleme eser meydana getirme, umuma iletme, yeniden iletme, temsil, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. İşbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından İSAM lehine feragat ettiklerini kabul ederler.

İSAM, kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden değiştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin İSAM tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar

İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, İSAM bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

 1. TAVSİYE DEĞİLDİR

İşbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. İşbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.

 1. ŞİFRE

İşbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal İSAM'a bildirmeniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. İSAM'ın veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan İSAM sorumlu değildir.

 1. İZİNSİZ KULLANIM VE TECAVÜZ HALLERİNDE İHBAR VE BİLDİRİM

Telif ve sair fikri mülkiyet hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler …………. mail adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında İSAM derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır. Daha etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.

 1. Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif veya sair fikri mülkiyet hakkının tanımlanması
 2. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası
 3. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif hakkı ile ilgili telif veya sair fikri mülkiyet hakkı sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan.
 4. İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.)
 5. İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.
 1. UYGULANACAK HUKUK

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) İSAM tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk hukuku olup, İstanbul merkez mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER