ABDULLAH er-RÂZÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH er-RÂZÎ

عبد الله الرازي
Müellif:
ABDULLAH er-RÂZÎ
Müellif: MUSTAFA BİLGİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 06.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-er-razi
MUSTAFA BİLGİN, "ABDULLAH er-RÂZÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-er-razi (06.12.2023).
Kopyalama metni

Kaynaklarda hayatına dair pek az bilgi vardır. Aslen Reyli olup Nîşâbur’da doğup büyümüş, Cüneyd-i Bağdâdî ve Ebû Abdullah el-Bûşencî gibi meşhur sûfîlerin sohbetinde bulunmuştur. Özellikle Ebû Osman el-Hîrî’nin gözde müridlerinden biriydi.

Abdullah er-Râzî’nin başından geçen bir olaydan sonra alçak gönüllülüğü düstur edindiği kaynaklarda zikredilmektedir. Sohbetlerinde bulunduğu şeyhlerden çok faydalanmış, bu sayede ahlâkî ve mânevî hayatını düzene koymuştur. Ayrıca, ruhen arınıp daha yüksek mânevî mertebelere ulaşabilmek için çetin bir riyâzet uygulamıştır. Bütün bunlar, müşâhede sahibi bir sûfî olmasını sağlamış, tasavvuf çevreleri de onu Nîşâbur’da yetişen ünlü şeyhler arasında saymışlardır.

Zehebî, onun Hakîm et-Tirmizî’nin sohbetlerine katıldığını ve kendisinden Hâkim ile Sülemî’nin hadis rivayet ettiğini belirtmektedir. Nisbe, künye ve adlarındaki benzerlik sebebiyle ekseriya Abdullah el-Harrâz (ö. 310/922) ile karıştırılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 170, 451-453.

, s. 439, 495, 636.

, XVI, 65-66.

, s. 272.

, I, 119-120.

, II, 38.

Mustafa el-Arûsî, Netâʾicü’l-efkâri’l-ḳudsiyye (nşr. Abdülvekîl ed-Derûbî – Yâsin Arafe), Dımaşk, ts., II, 4.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 128-129 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER