ALİ EMÎRÎ EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ALİ EMÎRÎ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

MİLLET KÜTÜPHANESİ
İstanbul Fatih’te Feyziye Medresesi’nde Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi ile Ali Emîrî Efendi’nin koleksiyonlarından oluşan kütüphane.
OSMANLI TÂRİH ve EDEBİYAT MECMUASI
1918-1920 yıllarında Ali Emîrî Efendi tarafından yayımlanan aylık dergi.
Maiyetinde çalıştığı devlet adamı
ÂBİDİN PAŞA
Mes̱nevî tercümesiyle tanınan devlet adamı.
Üyeliğini yaptığı encümen
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Tasnif çalışması yaptığı kurum
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ
Osmanlı Devleti’ne ait resmî defter, sicil ve evrakın bugün muhafaza edildiği yer.
Bulup ilim âleminin hizmetine sunduğu eser
DÎVÂNÜ LUGĀTİ’t-TÜRK
Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplar’a Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü.
Arkadaşı
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
Yoğun bir şekilde eleştirdiği şahıs
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Yayımladığı eserlerden
ÂSAFNÂME
Osmanlı sadrazamlarından Lutfi Paşa’nın (ö. 1564) Osmanlı devlet teşkilâtına dair risâlesi.
Yayımladığı eserlerden
CÂM-ı CEM-ÂYÎN
Bayatî Hasan b. Mahmûd’un kaleme aldığı Osmanlı silsilenâmesi.
Arkadaşı
FÂİK REŞAD
Edebiyat tarihi ve hal tercümeleri sahasındaki çalışmaları ile tanınan yazar, şair, eğitimci, gazeteci ve hattat.
Arkadaşı
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Arkadaşı
KARÁCSON, Imre (Emeric)
Macar tarihçisi ve Türkologu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER