ALİ ŞÜKRÜ BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ALİ ŞÜKRÜ BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Donanma-yı Osmânî Muâvenet-i Milliyye Cemiyeti’nde birlikte çalıştığı kişi
CEMAL PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinden, Bahriye nâzırı.
Donanma-yı Osmânî Muâvenet-i Milliyye Cemiyeti’nde birlikte çalıştığı kişi
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yakın arkadaşı
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
Öldürülmesinden sorumlu tutulan kişi
TOPAL OSMAN
Millî Mücadele döneminde Doğu Karadeniz kesiminde faaliyet gösteren mahallî milis güçlerinin reisi ve muhafız taburu komutanı.
Eğitim gördüğü mektep
BAHRİYE MEKTEBİ
Türk deniz kuvvetlerine subay yetiştiren Deniz Harp Okulu ve Lisesi’nin eski adı.
Görev yaptığı yer
İSTANBUL DENİZ MÜZESİ
İstanbul’da Beşiktaş semtinde Türk denizciliği ve deniz tarihiyle ilgili eşyanın sergilendiği askerî müze.
Son Osmanlı Meclis-i Meb‘ûsanı seçimlerinde milletvekili seçildiği yer
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Birinci dönem çalışmalarına aktif olarak katıldığı meclis
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
Aktif olarak destek verdiği kurtuluş savaşı
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Kayseri Ulucamii'nde Millî Mücadele'yi destek için yaptığı konuşmanın yayımlandığı dergi
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Faaliyetlerine muhalefet ettiği mahkemeler
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
Muhalefet ettiği antlaşma
LOZAN ANTLAŞMASI
Türk Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan antlaşma.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER