ANBER (Benî Anber) - TDV İslâm Ansiklopedisi

ANBER (Benî Anber)

بنو العنبر
Müellif:
ANBER (Benî Anber)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/anber-beni-anber
AHMET ÖNKAL, "ANBER (Benî Anber)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/anber-beni-anber (17.07.2024).
Kopyalama metni

Benî Anber, adını Yemâme’de oturan Anber b. Amr b. Temîm’den almıştır. Hz. Peygamber’in Huzâa ve Temîm kabilelerinin yaşadığı bölgeye müslümanların zekâtlarını toplamak için gönderdiği tahsildara Temîmliler mani olmuşlar, hatta müslüman Huzâalılar’ın vergilerini ödemelerini de engellemişlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber Temîmliler’e karşı hicrî 9. yılın Muharrem ayında (Mayıs 630) Uyeyne b. Hısn kumandasında küçük bir birlik gönderdi. Bunu haber alan Temîmliler dağılıp kaçtılar. Ancak Uyeyne, bir yörede topluca rastladığı Anberoğulları’na hücum etti ve ele geçirdiği çok sayıda esirle Medine’ye döndü. Hz. Peygamber’in emriyle bu esirler hapsedildiler. Olaydan hemen sonra Temîm kabilesi reislerinden bir heyet Medine’ye gelerek önce müfâharede bulunup üstünlük tasladılar, ancak başarılı olamayınca bağlılık arzettiler ve müslüman olduklarını bildirip esirlerinin serbest bırakılmasını istediler. Hz. Peygamber’in emriyle Benî Anber’e mensup esirlerin bir kısmı karşılıksız, bir kısmı da fidye karşılığı serbest bırakıldı. Anberoğulları 11 (632) yılında başlayan irtidad olaylarına karışmayıp İslâm’a bağlı kalmışlardır.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 974-979.

, IV, 621-622.

, II, 160-161.

, s. 609.

, II, 74.

, III, 157.

, s. 4, 7, 208-209, 217, 390.

Sem‘ânî, el-Ensâb (nşr. Muhammed Avvâme – Riyâzî Murâd), Dımaşk 1979 ⟶ Beyrut 1401/1981, IX, 67 vd.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meʿâd (nşr. Şuayb el-Arnaût – Abdülkādir el-Arnaût), Kahire 1970, II, 224.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, I, 126.

Reckendorf, “Anber”, , I, 432.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 194 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER