ÂSIM b. ADÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂSIM b. ADÎ

عاصم بن عديّ
Müellif:
ÂSIM b. ADÎ
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 14.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/asim-b-adi
ABDULLAH AYDINLI, "ÂSIM b. ADÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/asim-b-adi (14.06.2024).
Kopyalama metni

Kaynaklarda künyesi Ebû Abdullah diye de kaydedilir. Fiilen Bedir Savaşı’na iştirak etmemiş olmasına rağmen ittifakla “Bedrî” kabul edilmiştir; zira Hz. Peygamber Bedir’e giderken gördüğü lüzum üzerine Âsım’ı Medine’nin Kubâ ve Âliye bölgesi halkının başında bırakmış, savaş sonrasında da ganimetten payını vermiştir.

Âsım b. Adî Hz. Peygamber’le birlikte diğer bütün savaşlara katıldı. Tebük Seferi hazırlıkları sırasında orduya yetmiş vesk hurma bağışladı. Sefer dönüşünde Hz. Peygamber onu Mâlik b. Duhşüm es-Sâlimî ile birlikte, münafıkların İslâmiyet aleyhindeki faaliyetlerini daha rahat bir şekilde sürdürmek için yaptırdıkları Mescid-i Dırâr’ı ortadan kaldırmakla görevlendirdi. İki sahâbî bu görevi başarıyla tamamladı.

Mülâane ile ilgili rivayetlerin çoğunda konuyu Hz. Peygamber’e arzeden aracı kişi olarak görülen Âsım b. Adî’den oğlu Ebü’l-Beddâh, Sehl b. Sa‘d ve Şa‘bî rivayette bulunmuşlardır. Mina’da şeytan taşlama ile ilgili olarak Hz. Peygamber’den naklettiği bir hadis de Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, el-Muvaṭṭaʾ ve Dârimî’de rivayet edilmiştir.

Âsım b. Adî 115 veya 120 yaşlarında vefat etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, “ʿÂsım b. ʿAdî” md.

, V, 450.

, I, 101, 114, 160; II, 719; III, 991, 1046-1048, 1115.

, II, 12.

, s. 326.

, III, 114-115.

, II, 346.

a.mlf., , V, 49.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 474 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER