ÂSIM b. ADÎ

عاصم بن عدي
Müellif:
ÂSIM b. ADÎ
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 12.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/asim-b-adi
ABDULLAH AYDINLI, "ÂSIM b. ADÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/asim-b-adi (12.07.2020).
Kopyalama metni
Kaynaklarda künyesi Ebû Abdullah diye de kaydedilir. Fiilen Bedir Savaşı’na iştirak etmemiş olmasına rağmen ittifakla “Bedrî” kabul edilmiştir; zira Hz. Peygamber Bedir’e giderken gördüğü lüzum üzerine Âsım’ı Medine’nin Kubâ ve Âliye bölgesi halkının başında bırakmış, savaş sonrasında da ganimetten payını vermiştir.

Âsım b. Adî Hz. Peygamber’le birlikte diğer bütün savaşlara katıldı. Tebük Seferi hazırlıkları sırasında orduya yetmiş vesk* hurma bağışladı. Sefer dönüşünde Hz. Peygamber onu Mâlik b. Duhşüm es-Sâlimî ile birlikte, münafıkların İslâmiyet aleyhindeki faaliyetlerini daha rahat bir şekilde sürdürmek için yaptırdıkları Mescid-i Dırâr’ı ortadan kaldırmakla görevlendirdi. İki sahâbî bu görevi başarıyla tamamladı.

Mülâane* ile ilgili rivayetlerin çoğunda konuyu Hz. Peygamber’e arzeden aracı kişi olarak görülen Âsım b. Adî’den oğlu Ebü’l-Beddâh, Sehl b. Sa‘d ve Şa‘bî rivayette bulunmuşlardır. Mina’da şeytan taşlama ile ilgili olarak Hz. Peygamber’den naklettiği bir hadis de Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, el-Muvaṭṭaʾ ve Dârimî’de rivayet edilmiştir.

Âsım b. Adî 115 veya 120 yaşlarında vefat etmiştir.

BİBLİYOGRAFYA
Wensinck, el-Muʿcem, “ʿÂsım b. ʿAdî” md.; Müsned, V, 450; Vâkıdî, el-Meġāzî, I, 101, 114, 160; II, 719; III, 991, 1046-1048, 1115; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 12; İbn Kuteybe, el-Maʿârif (Ukkâşe), s. 326; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, III, 114-115; İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), II, 346; a.mlf., Tehẕîbü’t-Tehẕîb, V, 49.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul'da basılan 3. cildinde, 474 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER