CUMAH (Benî Cumah) - TDV İslâm Ansiklopedisi

CUMAH (Benî Cumah)

بنو جمح
Müellif:
CUMAH (Benî Cumah)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.06.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cumah-beni-cumah
AHMET ÖNKAL, "CUMAH (Benî Cumah)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cumah-beni-cumah (21.06.2021).
Kopyalama metni

Kabileyi, asıl adı Teym olan Cumah b. Amr b. Hüsays (هصيص) b. Kâ‘b b. Lüeyy’in oğulları meydana getirir.

Mekke idaresinde söz hakkına sahip olan ve Dârünnedve’de reisleri tarafından temsil edilen Cumahoğulları, “ezlâm” denen fal oklarını koruma görevini yürütüyorlardı. İslâm’ın doğuşu sırasında bu görev Safvân b. Ümeyye’de idi. Bu kabilenin bazı mensuplarının İslâmiyet’i başından beri kabul ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim birinci Habeşistan hicretine katılan ilk müslümanlardan Osman b. Maz‘ûn Cumahoğulları’na mensuptu. Buna karşılık Hz. Peygamber’in şiddetli düşmanlarından olan Ümeyye b. Halef, Übey b. Halef de bunlardandı. Daha sonraki dönemlerde Benî Cumah’tan, aralarında Hârûnürreşîd zamanında Bağdat’ta kadılık yapmış olan Saîd b. Abdurrahman el-Cumahî, meşhur hadis ve dil âlimi İbn Sellâm el-Cumahî ile Vehb b. Zem‘a el-Cumahî’nin bulunduğu meşhur şahsiyetler yetişmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, bk. İndeks.

, s. 386-400.

, s. 159-163.

, II, 299-300.

Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 202.

, I, 250.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabaʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, I, 202-203.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 8. cildinde, 93 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER