el-MUKADDİME fi’t-TEVHÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-MUKADDİME fi’t-TEVHÎD

bk. AKĀİDÜ’s-SENÛSÎ
Eş‘arî âlimlerinden Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin (ö. 895/1490) akaide dair dört eserinin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER