ESAHHU’l-KÜTÜB - TDV İslâm Ansiklopedisi

ESAHHU’l-KÜTÜB

أصح الكتب
Müellif:
ESAHHU’l-KÜTÜB
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/esahhul-kutub
MÜCTEBA UĞUR, "ESAHHU’l-KÜTÜB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/esahhul-kutub (30.05.2024).
Kopyalama metni

İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre bu tabirle Ṣaḥîḥ-i Buḫârî kastedilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en sahih kitap olarak kabul edilen bu eser, gerek râvilerinin güvenilir ve hadislerinin sahih olması, gerekse tertip ve tasnif bakımından mükemmel bulunması sebebiyle bu vasfa lâyık görülmüştür. Hâkim en-Nîsâbûrî ve Kuzey Afrikalı (Mağribli) bazı âlimlere göre ise esahhu’l-kütüb Ṣaḥîḥ-i Müslim’dir. Ancak bu görüş diğer bazı âlimler tarafından, Müslim’in eserinin tertip ve tasnif bakımından daha mükemmel olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

İmam Şâfiî’ye göre, yeryüzünde Allah’ın kitabından sonra en sahih kitap Mâlik b. Enes’in el-Muvaṭṭaʾ adlı eseridir; ancak Şâfiî bunu söylediği zaman Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ve Ṣaḥîḥ-i Müslim henüz tasnif edilmemişti. Bu bakımdan İmam Şâfiî’nin bu görüşü esahhu’l-kütüb terimi açısından mutlak olarak geçerli kabul edilmemiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 17-19.

Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-naẓar, Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), s. 85-86.

, I, 50, 216-220.

Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları, Ankara 1985, s. 47-51.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 353 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER