FUAD PAŞA, Keçecizâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

FUAD PAŞA, Keçecizâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Babası
İZZET MOLLA, Keçecizâde
Divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son temsilcilerinden.
Anne tarafından atası
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Bâbıâli tercüme kalemine girmesini sağlayan kişi
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Yakın arkadaşı
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Maiyetinde bulunan ve birlikte Kavâid-i Osmâniyye ile Şirket-i Hayriyye’nin nizamnâme lâyihasını kaleme aldığı kişi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Cenazesini vefat ettiği Nice şehrinden İstanbul'a getirilmesi için hazırlayan kişi
HOCA TAHSİN
Tabiat ilimlerine geniş ilgisi ve vukufu ile tanınmış Türk bilgini ve eğitimcisi, Dârülfünun’un ilk müdürü.
Eğitim gördüğü yer
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
Sadâret müsteşarı sıfatıyla dâhilî âza tayin edildiği encümen
ENCÜMEN-i DÂNİŞ
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.
Nâzırlığını yaptığı teşkilat
HARİCİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde Dışişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Üye tayin edildiği ve başkanı olduğu meclis
MECLİS-i ÂLÎ-i TANZÎMAT
26 Eylül 1854’te kurulan ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye’nin yasama yetkisini üstlenen yüksek yasama organı.
Reisliğine tayin edildiği meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Kuruluşunda rol oynadığı okul
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Kuruluşunda rol oynadığı eğitim kurumu
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Tayin edildiği görev
SERASKER
Ordu kumandanı, yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı kara ordularının en yüksek rütbeli âmiri.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Mustafa Reşid Paşa tarafından Tanzimat’ın uygulanması ve miras meselesini halletmek üzere gönderildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Olayları yatıştırmak için görevlendirildiği yer
LÜBNAN
Ortadoğu’da Akdeniz’e kıyısı olan ülke.
Olayları yatıştırmak için görevlendirildiği ve çok sayıda kişiyi idam ettirdiği yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Mısır valilerinin kullanmasına izin verdiği unvan
HİDİV
1867 yılından itibaren Mısır valilerine verilen unvan.
FUAD PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ
İstanbul’da XIX. yüzyılın ikinci yarısında farklı bir üslûpta yapılmış cami ve türbe.
Vasiyetnâme'sinin tefrika edildiği gazete
MEŞVERET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin resmî yayın organı olarak Paris, Cenevre ve Brüksel’de yayımlanan siyasî gazete.
Vasiyetnâme'sinin yayımlandığı yer
MÎZAN
Mizancı Murad Bey (ö. 1917) tarafından II. Abdülhamid devrinde çıkarılan siyasî ve kültürel muhtevalı gazete.
Vasiyetnâme'yi kendisinin yazdığını iddia eden kişi
MİRZA MELKUM HAN
Ermeni asıllı İranlı reformcu, diplomat ve gazeteci.
Vasiyetname'sini Fransızca'dan çevirerek yayımlayan kişi
MEHMED GALİB BEY
Son devir devlet adamı, tarihçi ve yazar.
Mensubu olduğu tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Şeyhi Kudretullah Efendi'nin postnişini olduğu mevlevîhâne
GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
Galata’da 1491’de kurulan İstanbul’daki en eski Mevlevî âsitânesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER