HASAN PAŞA, Çatalcalı - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN PAŞA, Çatalcalı

Müellif:
HASAN PAŞA, Çatalcalı
Müellif: ALİ İHSAN GENCER
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Erişim Tarihi: 21.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-pasa-catalcali
ALİ İHSAN GENCER, "HASAN PAŞA, Çatalcalı", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-pasa-catalcali (21.06.2024).
Kopyalama metni

Çatalcalı bir yeniçerinin oğludur. Önce Çaşnigîr Mehmed Ağa’nın hizmetine girdi, daha sonra “saraç şâkirdi” olarak saraçhâneye alındı ve burada Hacı Mustafa Ağa’ya intisap etti. Mustafa Ağa, Dârüssaâde ağalığına getirilince Hasan Ağa da sırasıyla matbah emini, çavuşbaşı, 1615’te kapıcıbaşı ve ardından mîrâhûr-ı evvel oldu. 18 Şevval 1035’te (13 Temmuz 1626) beylerbeyilik pâyesiyle kaptanpaşalığa getirildi.

I. Ahmed’in kızlarından Fatma Sultan’la evlenen ve bundan dolayı “damad” sıfatıyla da anılan Hasan Paşa, kaptan-ı deryâ olduktan sonra âdet olduğu üzere Donanma-yı Hümâyun’la Akdeniz’e ve Karadeniz’e seyrüseferlerde bulundu. 1627’de Karadeniz sahillerini talan eden ve İstanbul’a kadar gelen Kazaklar üzerine çıktığı seferde Kili’ye kadar gitti. Burada kendisine katılan Özü muhafızı Murtaza Paşa ile Silistre Valisi Kantemir Mirza’ya hil‘atler giydiren Hasan Paşa, onların getirdiği esirlerden Kazaklar hakkında bilgiler aldı. Bu bilgiler doğrultusunda hareket ederek sazlıklarda gizlenen Kazaklar’ın üzerine âni bir baskın düzenledi. Bunların çoğunu bertaraf etti, 7-800 kadarını da esir aldı. Özü Kalesi’ni tamir ettiren Hasan Paşa bu başarıları dolayısıyla İstanbul’da büyük şenliklerle karşılandı.

Kırım hanlığına getirilen Canbeg Giray’ı makamına oturtmakla da görevlendirilen Hasan Paşa’nın başarıları hırslı ve hasis bir kişi olan bacanağı Topal Receb Paşa’nın kıskançlığına sebep olmuştu. Hatta Özü muhafızı Murtaza Paşa da Hasan Paşa’nın aleyhine döndü ve sadârete onun bazı icraatlarını kötüleyici mektuplar gönderdi. Bu muhalefete Çatalcalı’nın kapı kethüdâsı Konevî Abdülfettâh Ağa da katılınca Hasan Paşa görevinden alındı (13 Rebîülevvel 1040 / 20 Ekim 1630).

Bu âni azilden dolayı sarsılan Hasan Paşa Budin beylerbeyiliğine getirildi, fakat daha görev yerine gitmeden Rumeli’de asker toplamakla görevlendirildi. Ancak Yenişehir’den Tırhala’ya giderken Doğanköprüsü denilen yerde öldü (3 Muharrem 1041 / 1 Ağustos 1631). Bazı kaynaklarda Receb Paşa tarafından zehirlendiği öne sürülmektedir. Hasan Paşa’nın naaşı İstanbul’a getirilerek Gedikpaşa mahallesinde yaptırdığı mektep civarına defnedildi.


BİBLİYOGRAFYA

Mehmed b. Mehmed, Târih, Süleymaniye Ktp., Lala İsmâil, nr. 300, vr. 40a-b.

, II, 152.

, II, 103, 125, 134.

, II, 429; III, 41-42, 67, 70-73.

, s. 28-29.

Râmizpaşazâde Mehmed İzzet, Harîta-i Kapûdânân-ı Deryâ, İstanbul 1258, s. 47.

, IX, 131-132.

Dâyezâde Mehmed Bahâeddin, Eser-i Bahâî, TTK Ktp., TY, nr. 38, vr. 24a-b.

, II, 132.

, III/2, s. 11.

, V, 188.

, s. 51.

C. Orhonlu, “Ḥasan Pas̲h̲a”, , III, 252.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 335 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER