HAYRİ EFENDİ, Mustafa - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAYRİ EFENDİ, Mustafa ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Selefi
MEHMED ESAD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
MÛSÂ KÂZIM EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kabinesinde Evkāf-ı Hümâyun nâzırlığı ve şeyhülislâmlık yaptığı sadrazam
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
Şeyhülislâmlığı döneminde medreselerin ıslahı için oluşturulan yeni yapılanma
DÂRÜ’l-HİLÂFETİ’l-ALİYYE MEDRESESİ
1914 yılında yeni bir şekil verilen İstanbul medreselerinin genel adı.
Mensup olduğu cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Fetva vererek katılmayı desteklediği savaş
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı, o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.
Evkaf nâzırı iken kurduğu müze
TÜRK ve İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ
İstanbul’da Türk ve İslâm sanatı eserlerini topluca barındıran ilk Türk müzesi.
Şeyhülislâmlığı döneminde kurulan eğitim kurumu
MEDRESETÜ’l-HATTÂTÎN
Hüsn-i hat ile İslâm kitap sanatlarının öğretim ve eğitimi için 1915’te kurulan Osmanlı müessesesi.
ŞEYHÜLİSLÂM
Osmanlılar’da ilmiye teşkilâtının başındaki âlimin unvanı.
Nâzırlığını yaptığı nezâret
EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden, mülhak ve diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurum.
Kabinesinde Evkāf-ı Hümâyun nâzırlığı yaptığı sadrazam
İBRÂHİM HAKKI PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kabinesinde Evkāf-ı Hümâyun nâzırlığı yaptığı sadrazam
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Kabinesinde Evkāf-ı Hümâyun nâzırlığı yaptığı sadrazam
MAHMUD ŞEVKET PAŞA
II. Meşrutiyet devri sadrazamı.
Kabinesinde Adliye nâzırlığı yaptığı sadrazam
İZZET PAŞA, Ahmed
Osmanlı sadrazamı.
Şeyhülislâmlığı döneminde yeni daireler oluşturarak daha etkin hale getirdiği birim
FETVAHÂNE
Osmanlı Devleti’nde meşihat makamı içerisinde fetva işlemlerini yürütmekle görevli birim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER