HULVÂNÎ, Hasan b. Ali - TDV İslâm Ansiklopedisi

HULVÂNÎ, Hasan b. Ali

الحسن بن علي الحلواني
Müellif:
HULVÂNÎ, Hasan b. Ali
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1998
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 29.11.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hulvani-hasan-b-ali
MÜCTEBA UĞUR, "HULVÂNÎ, Hasan b. Ali", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hulvani-hasan-b-ali (29.11.2020).
Kopyalama metni
Hüzelî nisbesiyle de anılır. “Sirkeci” demek olan Hallâl lakabını ve “reyhan satıcısı” anlamına gelen Reyhânî nisbesini hangi sebeple aldığı bilinmemektedir. Bağdat, Dımaşk, Mekke, Mısır, Tarsus gibi ilim merkezlerini dolaşarak hadis tahsil etti. İlmî seyahatlerini tamamladıktan sonra Mekke’ye yerleşti. Vekî‘ b. Cerrâh, Abdürrezzâk es-San‘ânî, Ebû Âsım en-Nebîl, Affân b. Müslim, Ali b. Medînî gibi muhaddislerden hadis okudu. Kendisinden de Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Tirmizî, Ebû Hâtim Muhammed b. İdrîs er-Râzî ve İbn Mâce gibi tanınmış âlimler rivayette bulundular.

Ricâl hakkında geniş bilgisiyle tanınan Hulvânî’nin sika olduğunda ittifak edilmiştir. Kur’an’ın mahlûk olmadığı görüşünü benimsemesine rağmen, kaynaklarda onun halku’l-Kur’ân konusunda görüş bildirmeyenleri tekfir etmeyeceğini açıklaması sebebiyle ilminden gereği gibi faydalanılmadığı belirtilmektedir. Rivayetleri Nesâî’nin es-Sünen’i dışında Kütüb-i Sitte’de yer alan ve es-Sünen adlı bir eseri bulunduğu kaydedilen Hulvânî Zilhicce 242 (Nisan 857) tarihinde Mekke’de vefat etmiş olup bu tarih 243 olarak da zikredilmiştir.

BİBLİYOGRAFYA
Buhârî, et-Târîḫu’ṣ-ṣaġīr, II, 378; İbn Ebû Hâtim, el-Cerḥ ve’t-taʿdîl, III, 21; İbn Hibbân, es̱-S̱iḳāt, VIII, 176; İbn Adî, Esâmî men revâ ʿanhüm Muḥammed b. İsmâʿîl el-Buḫârî (nşr. Âmir Hasan Sabrî), Beyrut 1414/1994, s. 114; Hatîb, Târîḫu Baġdâd, VII, 365-366; Sem‘ânî, el-Ensâb (Bârûdî), II, 247; V, 631; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, XIII, 327-331; Mizzî, Tehẕîbü’l-Kemâl, VI, 259-263; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, XI, 398-400; a.mlf., Târîḫu’l-İslâm: sene 241-250, s. 233-234; a.mlf., Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ, II, 522-523; İbn Hacer, Tehẕîbü’t-Tehẕîb, II, 302-303; Kettânî, er-Risâletü’l-müsteṭrafe, s. 35.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1998 yılında İstanbul'da basılan 18. cildinde, 346-347 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER