İBN ABDÜSSELÂM el-HEVVÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN ABDÜSSELÂM el-HEVVÂRÎ

ابن عبد السلام الهوّاري
İBN ABDÜSSELÂM el-HEVVÂRÎ
Müellif: M. KÂMİL YAŞAROĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 01.12.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-abdusselam-el-hevvari
M. KÂMİL YAŞAROĞLU, "İBN ABDÜSSELÂM el-HEVVÂRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-abdusselam-el-hevvari (01.12.2021).
Kopyalama metni

676 (1277) yılında Tunus yakınlarındaki Münestîr köyünde doğdu. Bundan dolayı Münestîrî nisbesiyle de anılır. Ebü’l-Abbas el-Batranî, Ebû Abdullah İbn Hârûn ve İbn Cemâa’dan ilim tahsil etti. Şemmâiyye ve Unukulcemel medreselerinde ders verdi. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Kādî İbn Haydere, İbn Haldûn, İbn Arafe el-Vergammî ve Muhammed b. Saîd er-Ruaynî gibi âlimler bulunmaktadır. Mâlikî mezhebinde tercih ehli âlimlerden olan İbn Abdüsselâm 734 (1334) yılında Tunus’ta başkadılık (kādılcemâa) görevine getirildi ve bu görevini 22 Receb 749 (16 Ekim 1348) tarihinde vefatına kadar sürdürdü.

Eserleri. 1. Tenbîhü’ṭ-ṭâlib li-fehmi elfâẓi Câmiʿi’l-ümmehât li’bni’l-Ḥâcib (Tenbîhü’ṭ-ṭâlib li-fehmi kelâmi’bni’l-Ḥâcib, Şerḥu Câmiʿi’l-ümmehât). Mâlikî fakihlerinin ileri gelenlerinden İbnü’l-Hâcib’in Câmiʿu’l-ümmehât (el-Muḫtaṣar) adlı eserinin en önemli şerhlerinden olup Fas’ta Hizânetü’l-Karaviyyîn’de (nr. 408, 409, 410) eksik bazı nüshaları bulunmaktadır (ayrıca bk. Brockelmann, I, 373).

2. Dîvânü fetâvâ (Fetâvâ; bk. a.g.e., II, 318).


BİBLİYOGRAFYA

Nübâhî, Târîḫu ḳuḍâti’l-Endelüs, Beyrut 1403/1983, s. 161-163.

, II, 329-330.

İbn Kunfüz, el-Vefeyât (nşr. Âdil Nüveyhiz), Beyrut 1971, s. 354.

, II, 133.

Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, Neylü’l-İbtihâc, Trablus 1408/1989, II, 406.

, II, 155-156.

, I, 210.

, I, 373; II, 318.

, I, 351.

, VII, 77.

, X, 171.

, II, 241.

M. Âbid el-Fâsî, Fihrisü maḫṭûṭâti Ḫizâneti’l-Ḳaraviyyîn, Dârülbeyzâ 1400/1980, I, 391-394.

, III, 325-328.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 19. cildinde, 287-288 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER