İBN HAFÎF - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN HAFÎF ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن خفيف
Şeyhi
BÜNDÂR b. HÜSEYİN
İlk dönem sûfîlerinden.
Müridi
KÛHÎ-i ŞÎRÂZÎ
İranlı sûfî.
Tarikat silsilesinin ulaştığı sûfî
KÂZERÛNÎ
Kâzerûniyye tarikatının kurucusu.
Silsilesinde yer aldığı tarikat
KÂZERÛNİYYE
Ebû İshak Kâzerûnî’ye (ö. 426/1035) nisbet edilen bir tarikat.
Silsilesinde yer aldığı tarikat
SÜHREVERDİYYE
Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer es-Sühreverdî’ye (ö. 632/1234) nisbet edilen bir tarikat.
Hocası
İBN SÜREYC, Ebü’l-Abbas
Şâfiî âlimi.
Hocası
EŞ‘ARÎ, Ebü’l-Hasan
Eş‘ariyye mezhebinin kurucusu.
Talebesi
BÂKILLÂNÎ
Ünlü Eş‘arî kelâmcısı ve Mâlikî fakihi.
Talebesi
EBÛ NUAYM el-İSFAHÂNÎ
Ḥilyetü’l-evliyâʾ müellifi, hadis, kelâm, tasavvuf âlimi ve tarihçi.
Talebesi
SÜLEMÎ, Muhammed b. Hüseyin
Horasanlı sûfî, müfessir ve muhaddis.
Çağdaşı
HALLÂC-ı MANSÛR
Tasavvufun gelişmesine önemli katkılarda bulunan ünlü mutasavvıf.
Çağdaşı
İBN ATÂ
İlk devir sûfîlerinden, muhaddis ve müfessir.
Çağdaşı
CÜNEYD-i BAĞDÂDÎ
İlk devir sûfîliğinin en güçlü temsilcilerinden olan meşhur sûfî.
Çağdaşı
HUSRÎ, Ali b. İbrâhim
Bağdat şeyhi unvanıyla tanınan sûfî.
Çağdaşı
RUVEYM b. AHMED
İlk sûfîlerden.
Çağdaşı
EBÛ MUHAMMED el-CERÎRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
Çağdaşı
SAYRAFÎ
Horasanlı zâhid ve sûfî.
Çağdaşı
EBÛ YA‘KŪB en-NEHRECÛRÎ
İlk devir sûfîlerinden.
Çağdaşı
RÛZBÂRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
Çağdaşı
ŞİBLÎ, Ebû Bekir
İlk sûfîlerden.
Çağdaşı
ZECCÂCÎ, Ebû Amr
İlk sûfîlerden.
Etkilediği isim
İBN FÛREK
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin görüşlerini sistemleştiren Eş‘arî âlimi.
Etkilediği isim
BAKLÎ
İranlı meşhur sûfî, âlim ve şair.
Eleştirdiği fırka
SÂLİMİYYE
İbn Sâlim el-Basrî (ö. 297/909) tarafından kurulan ve tasavvufî eğilimler taşıyan bir kelâm fırkası.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
GAYBET
Sâlikin kendisine gelen bir vârid ve ilhamın tesiriyle şuur halini kaybetmesi anlamında tasavvuf terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER