KORTANTAMER, Tunca - TDV İslâm Ansiklopedisi

KORTANTAMER, Tunca

Müellif:
KORTANTAMER, Tunca
Müellif: ATABEY KILIÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2019
Erişim Tarihi: 05.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kortantamer-tunca
ATABEY KILIÇ, "KORTANTAMER, Tunca", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kortantamer-tunca (05.12.2023).
Kopyalama metni

Zonguldak’ta doğdu. İlk öğrenimini Çankırı’da, orta ve lise öğrenimini Ankara ve İstanbul’da yaptı (1961). Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 1965’te mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderildiği Almanya’da Goethe Enstitüsü’nde dil öğrenimini tamamladıktan sonra Mainz Üniversitesi ile Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde Osmanlıca, Türk lehçeleri, Arap ve Fars edebiyatları, karşılaştırmalı Avrupa edebiyatı ve Latince derslerine katıldı. Hans Robert Roemer yönetiminde hazırladığı Leben und Weltbild des altosmanischen Dichters Aḥmedî unter besonderer Berücksichtigung seines Diwans adlı tezle doktor unvanını aldı. Bir süre Hamburg Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1976’da Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde göreve başladı. Aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geçti. Nev‘îzâde Atâyî ve Hamsesi adlı çalışmasıyla 1983’te doçent oldu, 1988’de profesörlüğe yükseldi. 24 Ağustos 2002’de İzmir’de öldü, mezarı Bornova’dadır. Ölümünden sonra anısına bir sempozyum düzenlenmiş (I. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kayseri 25-26 Mayıs 2007), iki özel sayı ile (Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Tunca Kortantamer özel sayısı I, II/3, Summer 2007; Tunca Kortantamer özel sayısı II, II/4, Fall 2007) bir armağan kitabı hazırlanmıştır (Tunca Kortantamer İçin, İzmir 2007). Çalışmalarını daha çok eski Türk edebiyatı alanında yoğunlaştıran Tunca Kortantamer şerh, belâgat, mektup ve mizah sahalarında da dikkate değer çalışmalar yapmıştır. Meslektaşlarından farklı olarak eski Türk edebiyatına ait metinleri modern metotlarla ele alıp incelemiş, çeşitli makaleleri ve kitapları ile eski metinlere yeni bakış açılarıyla yeni yorumlar getirilebileceğini ortaya koymuştur.

Eserleri. 1. Leben und Weltbild des altosmanischen Dichters Aḥmedî unter besonderer Berücksichtigung seines Diwans (Freiburg im Breisgau 1973). Müellifin XIV. yüzyıl şairlerinden Ahmedî’nin hayatı, fikirleri, sanatı ve divanı üzerine yaptığı doktora tezidir.

2. Eski Türk Edebiyatı-Makaleler 1 (Ankara 1993). 1977-1990 yılları arasında çeşitli dergilerde yayımlanmış on bir makalesini içermektedir.

3. Nev’î-zâde Atâyî ve Hamse’si (İzmir 1997). Doçentlik çalışması olan bu eserde Nev‘îzâde Atâî hakkında bilgi verilmiş, onun Sâkînâme (Âlemnümâ), Nefhatü’l-ezhâr, Sohbetü’l-ebkâr, Heft Hân ve Hilyetü’l-efkâr adlı mesnevilerinden meydana gelen hamsesi dönemin sosyal hayatına ışık tutacak şekilde incelenmiştir.

4. Ermeni Dosyası (İzmir 2002, Nuri Bilgin ile birlikte). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Grubu faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmış bir dosyadır.

5. Eski Türk Edebiyatı-Makaleler 2 (haz. Şerife Yağcı – Fatih Ünal, Ankara 2004). Kortantamer’in 1977-1999 yıllarında yayımlanmış on makalesiyle “Modern Dünyanın Kendi Klasiklerine Yaklaşım Biçiminden Öğrenilecek Çok Şey Vardır” başlıklı bir konuşma metninden meydana gelmektedir.

6. Temmuzda Kar Satmak – Örnekleriyle Geçmişten Günümüze Türk Mizahı (haz. Şerife Yağcı – Fatih Ünal, Ankara 2007). Türk mizahına dair çeşitli makaleleriyle 1997’de İzmir Radyosu’nda mizah konusunda yaptığı konuşmalarından oluşmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

Turgut Akpınar, Kültür Tarihinden Esintiler, İstanbul 2006, s. 7-16.

Samire Kortantamer, “Tunca Kortantamer: Hayatı ve Eserleri”, Tunca Kortantamer İçin (ed. Yavuz Akpınar), İzmir 2007, s. 1-6.

Nuri Bilgin, “Tunca Hoca’nın Ardından”, a.e., s. 17-20.

Mehmet Özmen, “İdealist Bir Bilim Adamı: Tunca Kortantamer”, a.e., s. 25-29.

Ömer Faruk Huyugüzel, “Prof. Dr. Tunca Kortantamer’in Ardından”, a.e., s. 31-33.

Mine Mengi, “Tanıdığım Tunca Kortantamer”, I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına) (haz. Atabey Kılıç v.dğr.), Kayseri 2009, s. 1-3.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2019 yılında Ankara’da basılan (gözden geçirilmiş 3. basım) EK-2. cildinde, 78 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER