« Madde sayfasına git

MEHMED ÂKİF ERSOY ile İLİŞKİLİ MADDELER

İSTİKLÂL MARŞI
Mehmed Âkif Ersoy’un Büyük Millet Meclisi tarafından 1921’de resmî millî marş olarak kabul edilen şiiri.
SAFAHAT
Mehmed Âkif Ersoy’un (ö. 1936) yedi kitaptan oluşan şiir külliyatı.
Yayımlanmasında etkili olduğu ve başyazarlık yaptığı dergi
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip’in yayımladığı dergi.
Benimsediği siyasî ve ideolojik akım
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Kendisini himaye eden paşa
ABBAS HALİM PAŞA
Türk devlet adamı.
Edebiyat hocası
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Dostu
BABANZÂDE AHMED NAİM
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
Arkadaşı
EŞREF EDİP FERGAN
II. Meşrutiyet’le Cumhuriyet döneminin tanınmış dergilerinden Sebîlürreşâd’ı yayımlayan gazeteci ve yazar.
Arkadaşı
ÇANTAY, Hasan Basri
Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm adlı Kur’an tercümesiyle tanınan son devir din âlimi.
Hakkında eserler yazan dostu
KUNTAY, Mithat Cemal
Şair ve yazar.
Mısır’a birlikte gittiği yakın dostu
MEHMED İHSAN EFENDİ
Dinî ilimler ve Türkiyat müderrisi.
Şiddetle eleştirdiği şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Bazı eserlerini Türkçe’ye tercüme ettiği devlet ve fikir adamı
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
Bazı eserlerini Türkçe’ye tercüme ettiği Mısırlı düşünür
MUHAMMED ABDUH
Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.
Başkâtipliğini yaptığı kurum
DÂRÜ’l-HİKMETİ’l-İSLÂMİYYE
1918-1922 yılları arasında şeyhülislâmlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, İslâm akademisi hüviyetinde ilmî kuruluş.
Günümüzde Mehmet Âkif Ersoy Evi (Müzesi) olarak bilinen yer
TÂCEDDİN DERGÂHI
Ankara’da XVII. yüzyılda Şeyh Tâceddinzâde Mustafa Efendi tarafından yaptırılan ve Mehmed Âkif Ersoy’un içinde İstiklâl Marşı’nı yazdığı dergâh.
Firavun İmanı adlı romanında kendisine yer veren yazar
BUĞRA, Tarık
1950 sonrası Türk edebiyatının önde gelen roman, hikâye ve tiyatro yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER