ABDURRAHMAN KÜÇÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN KÜÇÜK

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHİD / 1. Bölüm
Çeşitli ilimlerde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
AHİD SANDIĞI
Allah ile İsrâiloğulları arasındaki ahdin sembolü olan, on emirin yazılı bulunduğu levhaların muhafaza edildiği sandık.
ÂL-i YA‘KŪB
Hz. Ya‘kūb’un soyundan gelenleri ifade eden bir tabir.
ALKARISI
Halk arasında lohusa hummasına sebep olduğu sanılan hayalî yaratık.
ARZ-ı MEV‘ÛD
Allah’ın Hz. İbrâhim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan terim.
BEYTÜLAHM
Kudüs’ün güneyinde Hz. Îsâ’nın doğum yeri kabul edilen ve hıristiyanlarca ziyaret merkezi olarak tanınan şehir.
BEYTÜLMA‘MÛR
Semada, içinde meleklerin ibadette bulunduğu rivayet edilen mâbed.
BÜNYÂMİN
Hz. Ya‘kūb’un en küçük oğlu ve Hz. Yûsuf’un öz kardeşi.
CÂLÛT
Hz. Dâvûd tarafından öldürülen ünlü bir savaşçı.
CÜREYC
Uğradığı iftirayı beşikteki çocuğu konuşturmak suretiyle çürüten bir zâhid.
DÖNME
Osmanlı tebaasından olup dinî ve siyasî ideallerine daha rahat ulaşabilmek için İslâm’ı kabul etmiş görünen bir yahudi cemaati.
İBADET / 2. Bölüm: İslâm Öncesi Dinlerde İbadet
Kulun Allah’a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER