AHMET ALİ BAYHAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET ALİ BAYHAN

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MAHMUD PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ
Kahire’de Osmanlı Valisi Mahmud Paşa’nın yaptırdığı cami ve türbe.
MEHMED ALİ PAŞA CAMİİ
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Kahire’de Osmanlı selâtin camileri planında yaptırdığı cami.
SAFİYE SULTAN CAMİİ
Kahire’de XVII. yüzyılın başında yapılan Osmanlı tarzındaki cami.
SEYYİD AHMED BEDEVÎ KÜLLİYESİ
Mısır Tanta’da Seyyid Ahmed el-Bedevî’nin kabri etrafında gelişen külliye.
SİLÂHDAR SÜLEYMAN AĞA CAMİİ ve SEBİLKÜTTÂBI
Kahire’de Memlük ve Osmanlı mimari üslûplarını birleştiren bir külliye.
SİNAN PAŞA CAMİİ
Kahire’de XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen cami.
SULTAN MAHMUD MEDRESESİ ve SEBİLKÜTTÂBI
Kahire’de Osmanlı Padişahı I. Mahmud adına yaptırılan külliye.
SÜLEYMAN PAŞA CAMİİ ve MEKTEBİ
Kahire’de Osmanlı üslûbunu yansıtan XVI. yüzyıla ait cami ve mektep.
SÜLEYMAN PAŞA MEDRESESİ
Kahire’de XVI. yüzyılın ortalarında Osmanlı tarzında inşa edilen medrese.
ZÜLFİKAR ve MUHAMMED KETHÜDÂ KÜLLİYESİ
Kahire’de Osmanlı döneminde inşa edilen küçük bir külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER