ALİ TURGUT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ TURGUT

1946-1992
Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. AYYÂŞ
Kıraat bilgisiyle tanınmış sahâbî.
ABDULLAH EYYÛBÎ
Osmanlı kıraat ve nahiv âlimi, reîsülkurrâ.
CEMÂLEDDİN el-KĀSIMÎ
İlim ve fikir adamı, müfessir.
EBÛ MA‘ŞER et-TABERÎ
Kıraat ve tefsir âlimi.
EBÜ’l-FAZL er-RÂZÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
GARÂİBÜ’l-KUR’ÂN ve REGĀİBÜ’l-FURKĀN
Nizâmeddin en-Nîsâbûrî’nin (ö. 730/1329 [?]) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
NİZÂMEDDİN en-NÎSÂBÛRÎ
Müfessir ve astronomi âlimi.
SERRÂC, Ca‘fer b. Ahmed
Kıraat âlimi, edip ve hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER