CAĞFER KARADAŞ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin / 2. Bölüm: İtikadî Görüşleri
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
SEVAP
Dinî açıdan makbul sayılan davranışların âhiretteki mükâfatı anlamında bir terim.
SÜBKÎ, Tâceddin / 2. Bölüm: İtikadî Görüşleri
Şâfiî fakihi ve biyografi yazarı.
TECEDDÜD-i EMSÂL
Cismi oluşturan araz ve cevherlerin her an yok olmasının hemen ardından yenilenmesi suretiyle varlığını sürdürmesi anlamında kelâm terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.