DİLAVER GÜRER - TDV İslâm Ansiklopedisi

DİLAVER GÜRER

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MEDYENİYYE
Ebû Medyen Şuayb b. Hüseyin’e (ö. 594/1198) nisbet edilen bir tarikat.
SIFATÜ’s-SAFVE
İbnü’l-Cevzî’nin (ö. 597/1201) zâhid ve sûfîlere dair eseri.
ŞİBLÎ, Ebû Bekir
İlk sûfîlerden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER