DORIS BEHRENS-ABOUSEIF - TDV İslâm Ansiklopedisi

DORIS BEHRENS-ABOUSEIF

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAYBARS I CAMİİ
Bahriyye Memlükleri’nden Sultan I. Baybars el-Bundukdârî tarafından Kahire’de yaptırılan cami.
BAYBARS II HANKAHI
Kahire’de Cemâliye semtinde II. Baybars’ın inşa ettirdiği hankah.
BERKUK KÜLLİYESİ
Memlük Sultanı Berkuk’un (ö. 801/1399) Kahire’de yaptırdığı külliye.
BEŞİR AĞA SEBİLKÜTTÂBI
Dârüssaâde ağası Hacı Beşir Ağa tarafından Kahire’de yaptırılan bir sebil ve mektep.
CEVHER SARAYI
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Kahire Kalesi avlusundaki sarayı.
CÜYÛŞÎ CAMİİ
Kahire’de Mukattam dağı üzerinde bir Fâtımî cami-meşhedi.
EBÜ’z-ZEHEB CAMİİ
Kahire’de XVIII. yüzyıla ait cami ve etrafındaki küçük külliye.
HÂKİM CAMİİ
Kahire’de Fâtımî dönemine ait cami.
İBN TOLUN CAMİİ
Kahire’de IX. yüzyıla ait cami.
İBRÂHİM GÜLŞENÎ KÜLLİYESİ
Osmanlılar’ın Mısır’ı fethinden sonra Kahire’de yaptıkları ilk dinî eser.
KALAVUN KÜLLİYESİ
Kahire’de XIII. yüzyıla ait külliye.
KANSU GAVRİ KÜLLİYESİ
Kahire’de geç Memlük devrine ait külliye.
KAYITBAY KÜLLİYESİ
XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir Memlük külliyesi.
KUBBETÜ’l-İMÂM eş-ŞÂFİÎ
Kahire’de 608 (1211-12) yılında Eyyûbîler tarafından yaptırılan türbe.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER