M. SADİ ÇÖĞENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. SADİ ÇÖĞENLİ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEMHERETÜ EŞ‘ÂRİ’l-ARAB
Ebû Zeyd el-Kureşî’nin (ö. IV./X. yüzyıl [?]) Câhiliye dönemi ve Emevîler devri Arap şairlerinin bazı kasidelerini bir araya getirdiği şiir mecmuası.
el-CÜMELÜ’l-KÜBRÂ
Ebü’l-Kāsım ez-Zeccâcî’nin (ö. 337/949) Arap gramerine dair eseri.
MUTARRİZÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, sözlükçü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER