M. ŞÜKRÜ HANİOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. ŞÜKRÜ HANİOĞLU

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Antakya’da doğdu (1955). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu (1976). Aynı fakültede “Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. “Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jöntürklük” başlıklı takdim çalışmasıyla 1986’da doçent, 1993 yılında da profesör unvanı aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (1982-1994). Aynı dönemde misafir öğretim üyesi olarak ABD’deki Columbia, Wisconsin, Michigan ve Chicago üniversitelerinde dersler verdi. 1994’ten bu yana ABD’de Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bir süre (2005-2014) bu bölümün başkanlığını da yürütmüştür.

Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyeliği bulunmaktadır (2012 – ).

Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (I. cilt, 1889-1902) isimli eseriyle Sedat Simavi Vakfı Bilim Ödülü ve İş Bankası Özel Ödülü’nü aldı (1987). Ayrıca TÜBİTAK Özel Ödülü’ne (2010) ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne (2012) lâyık görüldü.

İlmî ve akademik çalışmaları Osmanlı Devleti’nin son dönemi, özellikle de bu dönemin siyasî, diplomatik ve entelektüel tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (İstanbul 1981), Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jöntürklük, cilt 1: (1889-1992) (İstanbul 1986, 1989), The Young Turks in Opposition (Oxford 1995), Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908 (Oxford 2001), A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton 2008) ve Atatürk: An Intellectual Biography (Princeton 2011) başlıca eserleri arasında sayılabilir.
Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
BATILILAŞMA / 1. Bölüm: GİRİŞ
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
CEMAL PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinden, Bahriye nâzırı.
CEMİYET
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren İslâm dünyasında ve özellikle Osmanlı Devleti’nde ilmî, sosyal ve siyasî amaçla kurulan teşekküllere verilen ad.
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
İBRÂHİM TEMO
İttihat ve Terakkî Cemiyeti kurucularından Osmanlı siyaset adamı.
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
TEŞKÎLÂT-ı MAHSÛSA
II. Meşrutiyet döneminde 1913-1918 yılları arasında faaliyet gösteren istihbarat ve propaganda teşkilâtı.
TUNAYA, Tarık Zafer
Anayasa hukukçusu ve yazar.
TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER