MAHMUD EROL KILIÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUD EROL KILIÇ

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEMÂLEDDİN UŞŞÂKĪ
Halvetiyye-Uşşâkıyye tarikatının Cemâliyye şubesinin kurucusu, mutasavvıf-şair.
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
FERGĀNÎ, Saîdüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
el-FÜTÛHÂTÜ’l-MEKKİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseri.
HERMES
Çeşitli kültürlerde değişik isimlerle anılan mitolojik veya yarı mitolojik bir şahsiyet.
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin / 1. Bölüm
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
MEMİ CAN EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi.
Nİ‘METULLĀH-ı VELÎ
Ni‘metullāhiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf şair.
UŞŞÂKIYYE
Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının Hüsâmeddin Uşşâkī’ye (ö. 1001/1593) nisbet edilen bir kolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER