« Madde sayfasına git

MUFASSAL KĀMÛS-ı FELSEFE ile İLİŞKİLİ MADDELER

مفصّل قاموس فلسفه
Yazarı
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Sözlüğün hazırlanmasını tasarlayan cemiyet
ISTILÂHÂT-ı İLMİYYE ENCÜMENİ
Batı kaynaklı terimlere Türkçe karşılıklar bulmak üzere 1913 yılında İstanbul’da kurulan cemiyet.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
FÂRÂBÎ
İslâm felsefesini metot, terminoloji ve problemler açısından temellendiren ünlü Türk filozofu.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
İBN SÎNÂ
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
İBN RÜŞD
Meşşâî okulunun son temsilcisi, filozof, fakih ve hekim.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
ÎCÎ, Adudüddin
Kelâm, usul ve dil âlimi, muhakkik.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
TEFTÂZÂNÎ
Çok yönlü âlim.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf
Arap dili, kelâm ve fıkıh âlimi.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
DEVVÂNÎ
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
KINALIZÂDE ALİ EFENDİ
Ahlâk-ı Alâî adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi, devlet adamı ve şair.
Sözlükte yer verilen İslâm düşünürlerinden
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Sözlükte nakiller yapılan kitaplardan
el-MEVÂKIF
Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355) kelâma dair eseri.
Sözlükte nakiller yapılan kitaplardan
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Sözlükte nakiller yapılan kitaplardan
AHLÂK-ı ALÂÎ
Kınalızâde Ali Efendi’nin (ö. 979/1572) Türkçe ahlâk kitabı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER