« Madde sayfasına git

MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Burhân-ı Ḳāṭıʿ Tercümesi'ni sunduğu, yardımını gördüğü padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Kāmus Tercümesi'ni takdim ettiği ve hemen basılması için ferman çıkaran padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Târih’inde hakkında şikayetçi olduğu şeyhülislâm
ATÂULLAH MEHMED EFENDİ, Topal
Osmanlı şeyhülislâmı.
II. Mahmud’un cülûsundan itibaren on iki yıllık zabıt müsveddelerini devrettiği halefi
ŞÂNÎZÂDE MEHMED ATÂULLAH EFENDİ
Osmanlı tarihçisi ve modern tıbbın öncüsü, şair.
Târih’ini kaynak olarak kullanan, iktibaslarda bulunan, zaman zaman da tenkit eden kişi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Eklemelerle birlikte Tibyân-ı Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-ı Kātı‘ adıyla Türkçe’ye çevirdiği eser
BURHÂN-ı KĀTI‘
Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrîzî’nin yazdığı Farsça’dan Farsça’ya sözlük.
KĀMUS TERCÜMESİ
Fîrûzâbâdî’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğünün Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819) tarafından el-Okyânûsü’l-basît adıyla yapılan tercümesinin diğer adı.
el-OKYÂNÛSÜ’l-BASÎT
Fîrûzâbâdî’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğünün Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819) tarafından yapılan ve Kāmus Tercümesi diye bilinen Türkçe tercümesinin asıl ismi.
Yaptığı görev
VAK‘ANÜVİS
Osmanlı Devleti’nde resmî tarihçiler için kullanılan unvan.
Kadı olarak görev yaptığı yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Doğduğu yer
GAZİANTEP
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mezarının bulunduğu yer
KARACAAHMET MEZARLIĞI
İstanbul Üsküdar’da şehrin en eski ve en büyük mezarlığı.
Ölüm sebebi
TÂUN
Kitlesel ölümlere sebep olan veba hastalığı.
Tibyân-ı Nâfi‘in önsözünde bulunan gazeline nazîre yazan şair
SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ
Divan şairi.
el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğünü Türkçe’ye tercüme ettiği âlim
FÎRÛZÂBÂDÎ
el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı sözlüğüyle tanınan Arap dili, tefsir ve hadis âlimi.
el-Ḳāmûs’u çevirirken faydalandığı şerh
TÂCÜ’l-ARÛS
Fîrûzâbâdî’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğüne Murtazâ ez-Zebîdî’nin (ö. 1205/1791) yazdığı şerh.
Kelâma dair el-Emâlî adlı eserine şerh yazdığı âlim
ÛŞÎ
el-Emâlî adlı akaid risâlesiyle tanınan Mâtürîdî kelâmcısı, Hanefî fakihi ve muhaddis.
Şerh yazdığı eser
el-EMÂLÎ
Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179 [?]) Mâtürîdiyye akaidine dair manzum risâlesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.