SEBÎLÜRREŞÂD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SEBÎLÜRREŞÂD ile İLİŞKİLİ MADDELER

سبيل الرشاد
Sahibi ve yayımcısı
EŞREF EDİP FERGAN
II. Meşrutiyet’le Cumhuriyet döneminin tanınmış dergilerinden Sebîlürreşâd’ı yayımlayan gazeteci ve yazar.
Başyazarı
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
Temsil ettiği siyasî ve fikrî görüş
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Mücadele ettiği ideolojik yaklaşım
BATILILAŞMA
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
Mücadele ettiği ideolojik yaklaşım
IRKÇILIK
Sosyal grupların kalıtımla geçen bedenî özellikler sebebiyle farklılaştığını ve bu farklılıkların onlar arasındaki statü ve ilişkinin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eden akım.
Desteklediği hareket
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Eserlerinden tercümeler yayımlanan düşünür
MUHAMMED ABDUH
Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.
Eserlerinden tercümeler yayımlanan düşünür
FERÎD VECDÎ
Mısırlı ilim ve fikir adamı.
Yazarlarından
İZMİRLİ, İsmail Hakkı
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
Yazarlarından
BABANZÂDE AHMED NAİM
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
Yazarlarından
AKSEKİ, Ahmet Hamdi
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Diyanet İşleri başkanı.
Yazarlarından
GÜNALTAY, Mehmet Şemsettin
İlim ve siyaset adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı.
Yazarlarından
BEREKETZÂDE İSMÂİL HAKKI
Son devir Osmanlı âlimlerinden, yazar.
Yazarlarından
KAM, Ömer Ferit
Son dönem şairlerinden, düşünür ve yazar.
Fikrî tartışmalar yürüttüğü dergi
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Fikrî tartışmalar yürüttüğü dergi
İSLÂM MECMUASI
I. Dünya Savaşı yıllarında yayımlanan fikir dergisi.
Yazarlarından
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
Yazarlarından
ABDÜRREŞİD İBRAHİM
Rusya Türkleri’nin ilk siyasî temsilcisi, İslâmcı gazeteci-yazar, seyyah.
Eserlerinden tercümeler yayımlanan düşünür
ABDÜLAZİZ ÇÂVÎŞ
Mısırlı mücadele ve hareket adamı, âlim, gazeteci ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER