ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Oğlunun temize çektiği eserinin üçüncü cildinin takdim edildiği padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Eserinin ilk iki cildini takdim ettiği sadrazam
DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli
Osmanlı sadrazamı.
Anadolu kazaskerliği döneminde mülâzımı olduğu şeyhülislâm
FEYZULLAH EFENDİ, Ebûsaidzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Eserine zeyl yazdığı âlim
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
Takvîmü’t-tevârîh adlı eserine zeyl yazdığı müellif
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Çağdaşı olan ve eserinden faydalanan tezkire yazarı ve şair
SÂLİM
Tezkire yazarı, divan şairi ve hattat.
Çağdaşı olan ve eserinden faydalanan tezkire yazarı ve şair
RÂMİZ
Tarih ve tezkire yazarı, şair.
Takvîmü’t-tevârîh Zeyli adlı eserini ilaveler yaparak neşreden yayımcı
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
Eseri
VEKĀYİU’l-FUZALÂ
Nev‘îzâde Atâî’nin Hadâiku’l-hakāik adlı biyografi kitabına Şeyhî Mehmed Efendi’nin (ö. 1144/1731) yazdığı zeyil.
Zeyl yazdığı Nev‘îzâde Atâî’nin eseri
HADÂİKU’l-HAKĀİK
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı Arapça biyografik eserinin Mehmed Mecdî Efendi tarafından yapılan Ḥadâʾiḳu’ş-Şeḳāʾiḳ adlı genişletilmiş Türkçe tercümesi üzerine Nev‘îzâde Atâî (ö. 1045/1635) tarafından yazılan Türkçe zeyil.
Babasının ölümü üzerine şeyhliğine getirildiği Otakçılar'daki Nakşibendî tekkesi
EMÎR BUHÂRÎ TEKKESİ
İstanbul’un değişik yerlerinde bulunan ve aynı adla tanınan üç Nakşibendî tekkesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER