« Madde sayfasına git

SUBHİ PAŞA, Abdüllatif ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Döneminde görev yaptığı padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Oğlu
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Hususi kitabet memuru ve müsteşarı olduğu devlet adamı
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Üyesi olduğu müessese
ENCÜMEN-i DÂNİŞ
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.
Üyesi olduğu meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Üyesi olduğu meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Nâzır olarak görev yaptığı nezâret
EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden, mülhak ve diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurum.
Nâzır olarak görev yaptığı nezâret
MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
Nâzır olarak görev yaptığı nezâret
MALİYE NEZÂRETİ
Evkaf nâzırlığından azlini sağlayan sadrazam
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Kabinesinde Maarif ve Evkâf-ı Hümâyun nazırlığı yaptığı devlet adamı
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Yargılayıp beraat ettirdiği kişi
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Kuruluşunu sağladığı okul
SANÂYİ-i NEFÎSE MEKTEBİ
1883’te İstanbul’da açılan güzel sanatlar öğretim kurumu.
Kuruluşunu sağladığı müze
MÜZE-i HÜMÂYUN
el-İber adlı eserini tercüme ettiği tarihçi
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Türkçe'ye çevirisini yaptığı İbn Haldun'un tarihe dair eseri
el-İBER
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) yaratılıştan kendi zamanına kadar geçen olayları ihtiva eden umumi tarihi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER