ABBÂSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABBÂSÎ

عبّاسي
Müellif:
ABBÂSÎ
Müellif: DİA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 14.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abbasi
DİA, "ABBÂSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abbasi (14.06.2024).
Kopyalama metni

I. Abbas, XVII. yüzyıl başlarında para sisteminde önemli düzeltme ve yenilikler yaparak yeni paralar bastırdı. Abbâsî de bu sırada basılan iki altın ve iki gümüş sikkenin adı olarak kullanıldı. Bunlar 144 ve 120 habbe ağırlığında, saf ve ağırlıklarının tam olması sebebiyle itibarî değerinin yanında gerçek kıymeti de yüksek paralardı. Gümüş abbâsîlerin değeri 200, altın abbâsîlerin değeri ise 2000 dinardı. Daha sonraki Safevî hükümdarları zamanında da bu itibarî değerleri ifade eden sikkeler abbâsî diye adlandırıldı. 1629’dan 1642 yılına kadar bütün abbâsîler 120 habbe ağırlığında idi. 1642-1666 yılları arasında gümüş abbâsîler 144 ve 120, altın abbâsîler ise yalnız 120 habbe ağırlığında basıldı. Safevî Hükümdarı Şah Süleyman zamanında (1666-1694) biri 200, diğeri 250 dinar değerinde iki tip abbâsî mevcuttu.

Osmanlı Padişahı III. Ahmed zamanında (1703-1730) Kafkasya ve Azerbaycan yeniden fethedilerek Osmanlı ülkesine katıldıktan sonra Tiflis, Tebriz ve Revan’da padişah adına basılan sikkeler de abbâsîlere çok benziyordu. 1687-1688 yıllarındaki bir para krizinden sonra altın ve gümüş abbâsîler 114 habbe ağırlığında basıldı. XVIII. yüzyıl başlarında ise savaşlar ve malî sıkıntılar yüzünden abbâsîlerin ağırlığı 1717’de 84, 1721’de de 54 habbeye kadar düşürüldü. Böylece gerçek abbâsîler artık darbedilmez olmuş, ancak eskiler özel değeriyle XX. yüzyılın başlarına kadar tedavülde kalmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 196.

İsmâil Galib, Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniyye, İstanbul 1307, s. 282.

Hasan Ferîd, Nakd ve İ‘tibâr-ı Mâlî, İstanbul 1330 r./1333, I, 183.

M. Belin, Türkiye İktısadî Tarihi Hakkında Tetkikler (trc. M. Ziyâ), İstanbul 1931, s. 12.

H. L. Rabino, Coins, Medals and Seals of the Shāhs of Irān 1500-1941, Hertford 1945, s. 20-32.

a.mlf., “Coins of Shāhs of Persia”, The Numismatic Chronicle, 4. seri, XV, London 1915, s. 351-356.

P. Avery – B. G. Fragner – J. B. Simmons, “ʿAbbāsī”, , I, 86.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 30 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER