ABDÜLKERİM NÂDİR PAŞA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLKERİM NÂDİR PAŞA

ABDÜLKERİM NÂDİR PAŞA
Müellif: ABDÜLKADİR ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 14.08.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulkerim-nadir-pasa
ABDÜLKADİR ÖZCAN, "ABDÜLKERİM NÂDİR PAŞA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulkerim-nadir-pasa (14.08.2022).
Kopyalama metni

Zağra’da doğdu. Genç yaşta İstanbul’a gelerek yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’ye girdi ve buradan mülâzım oldu. Harbiye Mektebi’nin kuruluşundan sonra subay olarak mektep taburuna tayin edildi. 1835’te Viyana’ya gönderildi. Orada beş yıl kaldıktan sonra geri döndü ve miralay rütbesiyle Erkân-ı Harbiyye başkanlığına getirildi. Tanzimat devri ileri gelenlerinin himayesiyle kısa sürede yükseldi. 1846’da feriklik rütbesiyle Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî âzalığı ile Mekâtib-i Askeriyye nâzırlığına, ertesi yıl merkezi Bağdat’ta olan Altıncı Ordu müşirliğine tayin edildi.

Sultan Abdülaziz döneminde çeşitli yerlerde ordu kumandanlığı, valilik, ayrıca seraskerlik, bahriye nâzırlığı ve serdâr-ı ekremlik görevlerinde bulundu. II. Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarında çıkan 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli ordusu kumandanı idi. Bu savaşta pek başarı gösteremeyip Ruslar’ın Balkanlar’a yayılmasına engel olamayınca padişah tarafından görevinden alındı ve Serasker Redif Paşa ile birlikte dîvânıharbe verildi. Muhakeme sonunda Rus yenilgisinin tek sorumlusu olmadığı, bunda İstanbul’daki askerî meclisin de payı bulunduğu anlaşılınca görevine iade edildi, fakat Midilli’ye gönderildi. Daha sonra Rodos’a nakledildi; 1883’te orada öldü ve Murad Reis Türbesi’ne defnedildi.

Hüseyin Avni Paşa’ya yakınlığı dolayısıyla Sultan Abdülaziz’in hal‘inde rolü olduğu iddia edilenler arasında onun da adı geçer. Dürüst ve cesur bir asker olmakla birlikte kendisinden beklenen başarıyı gösteremeyen Abdülkerim Nâdir Paşa’nın, öte yandan Nâmık Paşa ile birlikte, ordunun Avrupaî tarzda teşkilâtlanmasında önemli hizmetleri geçmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

Mehmed Esad, Mir’ât-ı Mekteb-i Harbiyye, İstanbul 1310, s. 11 vd.

, III, 358.

Osman Nûri Ergin, Abdülhamîd-i Sânî ve Devr-i Saltanatı, İstanbul 1327, I, 253.

Lutfî, Târih, İstanbul 1328, VIII, 80.

Abdurrahman Şeref, Târih Musâhabeleri, İstanbul 1340, s. 240.

, s. 295, 412, 436-437.

, I, 62-63.

M. Cavid Baysun, “Abdülkerim Nadir Paşa”, , I, 90-92.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 253-254 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER