ABDULLAH b. ALİ el-VEZÎR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. ALİ el-VEZÎR

عبد الله بن علي الوزير
Müellif:
ABDULLAH b. ALİ el-VEZÎR
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 18.09.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ali-el-vezir
MUSTAFA FAYDA, "ABDULLAH b. ALİ el-VEZÎR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ali-el-vezir (18.09.2021).
Kopyalama metni

el-Vezîr veya İbnü’l-Vezîr diye de tanınmıştır. Hz. Hasan’ın soyundandır. 1074’te (1663) San‘a’da doğdu. Ali b. Yahyâ el-Birtî, Hüseyin b. Muhammed el-Mağribî ve Muhammed b. İbrâhim es-Sehûlî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ders aldı. Özellikle tefsir, tarih, edebiyat ve şiirde geniş bilgi sahibiydi. Başta tanınmış âlim el-Emîru’s-San‘ânî Muhammed b. İsmâil olmak üzere birçok talebe yetiştiren Abdullah b. Ali’nin San‘a’da derslerini takip edenler arasında Halife Kāsım b. Hüseyin de bulunmaktaydı. Ömrünün sonlarına doğru ders vermeyi bırakıp inzivaya çekildi ve San‘a’da vefat etti.

Yazmaları bulunan eserleri şunlardır: 1. Ṭabaḳu’l-ḥalvâ ve ṣıhâfü’l-men ve’s-selvâ. 1046-1090 (1636-1679) yılları arasındaki olayları içine alan eserin bazı kısımları Abdullah Muhammed el-Habeşî tarafından “el-Burtuġāliyyûn ʿalâ sâḥili’l-Baḥri’l-aḥmer” başlığı ile yayımlandı (el-ʿArab, I-II, 1974). Eserin tenkitli tam neşri Muhammed Abdürrahîm Câzim tarafından yapılmıştır (Târîḫu’l-Yemen ḫilâle’l-ḳarni’l-ḥâdî ʿaşer el-hicrî [Tabaku’l-halvâ...] Beyrut 1405/1985).

2. er-Ravdu’l-bâsimü’n-nadîr. Tarihçi Muhammed Zebâre tarafından Neşrü’l-ʿarf (I-II, Kahire 1376) adlı eserinin içinde neşredilmiştir (II, 117-134).

3. Akrâtu’ẕ-ẕeheb fi’l-müfâḫare beyne’r-Ravża ve Biʾri’l-ʿAzeb. Bu eser de Abdullah Muhammed el-Habeşî tarafından neşredilmiştir (Mecelletü Dirâsâtin Yemeniyye, I, 1978).

4. Câmiʿu’l-mütûn fî aḫbâri’l-Yemeni’l-meymûn. Yahyâ b. Hüseyin es-San‘ânî’nin Enbâʾü’z-zemen fî aḫbâri’l-Yemen adlı eserinden kısaltılarak telif edilmiştir.

5. Neşrü’l-ʿabîr. Hocası Ali b. Yahyâ el-Birtî’nin biyografisine dair eseri.

6. Cevârişü’l-efrâh ve ḳūtü’l-ervâḥ. Şiirlerini topladığı divanı.

7. İrsâlü’ẕ-ẕüʾâbe ʿalâ mesʾeleti’ṣ-ṣaḥâbe. Salâh el-Ahfeş’in risâlesine reddiye.

8. en-Nuġbe li-ḫidmeti şerḥi’n-Nuḫbe (hadis).

9. ed-Dürrü’l-munazzam li-şavti’l-kalem (edebiyat).


BİBLİYOGRAFYA

, I, 388-390.

, I, 428.

, I, 57-58, 112; II, 80, 647.

, II, 525; Suppl., II, 544-545.

Halîl Yahyâ Nâmî, el-Baʿs̱etü’l-Mıṣriyye li-taṣvîri’l-maḫṭûṭâti’l-ʿArabiyye fî bilâdi’l-Yemen, Kahire 1952, s. 41.

, IV, 244.

, VI, 86.

Ahmed Hüseyin Şerefeddin, Târîḫu’l-Yemeni’s̱-s̱eḳāfî, Kahire 1387/1967, IV, 266-267.

Eymen Fuad Seyyid, Meṣâdiru târîḫi’l-Yemen fi’l-ʿaṣri’l-İslâmî, Kahire 1974, s. 264-266.

M. Abdürrahim Câzim, Târîḫu’l-Yemen [Abdullah b. Ali el-Vezîr], Beyrut 1405/1985, Takdim, s. 21-37.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 83 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER