ABDULLAH b. EBÛ EVFÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. EBÛ EVFÂ

عبد الله بن أبي أوفى
Müellif:
ABDULLAH b. EBÛ EVFÂ
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ebu-evfa
ALİ YARDIM, "ABDULLAH b. EBÛ EVFÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ebu-evfa (15.07.2024).
Kopyalama metni

Babası Ebû Evfâ’nın asıl adı Alkame’dir. İbn Ebû Evfâ diye de anılan Abdullah, Bey‘atürrıdvân’da bulundu. Hayber’in fethine ve Huneyn Gazvesi’ne katıldı. Hulefâ-yi Râşidîn dönemindeki fetihler dolayısıyla, diğer pek çok sahâbî gibi Medine’den ayrılarak Kûfe’ye yerleşti.

Ashabın uzun ömürlülerinden biri olan Abdullah, Ebû Hanîfe’nin görebildiği dört sahâbîden biridir. İsmâil b. Ebû Hâlid, Şa‘bî, Abdülmelik b. Umeyr, Ebû İshak eş-Şeybânî, Amr b. Mürre gibi ünlü kişiler ondan hadis rivayet etmişlerdir. Hz. Peygamber’den rivayet ettiği hadislerden doksan kadarı zamanımıza ulaşmıştır. Bunların on beşi Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’de, altısı Ṣaḥîḥ-i Müslim’de, beş tanesi de her iki eserde yer almıştır. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde ise iki ayrı bölümde (IV, 352-357, 380-383) yetmiş kadar hadisi bulunmaktadır. Hayatının son yıllarında gözlerini kaybeden Abdullah, yüz yaşlarında iken vefat etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 24.

İbn Hibbân, Meşâhîru ʿulemâʾi’l-emṣâr (nşr. M. Fleischhammer), Kahire 1379/1959, s. 49.

, III, 570-571.

(el-İṣâbe içinde), II, 264-265.

, III, 121-122.

, I/1, s. 261.

, III, 428-430.

, II, 279-280.

a.mlf., , V, 151.

, V, 408; X, 356.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 96 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER