ALİ YARDIM - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ YARDIM

1939-2006
Müellif toplam 41 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÂN el-MERVEZÎ
Muhaddis, Şâfiî fakihi.
ABDULLAH b. EBÛ EVFÂ
Kûfe’de en son vefat eden sahâbî.
ABDULLAH b. HUZÂFE
Hz. Peygamber’e elçilik yapan sahâbî.
ABDULLAH b. SAFVÂN
Abdullah b. Zübeyr’i desteklediği için onunla birlikte şehid edilen tâbiî.
ABDULLAH b. SÂLİH el-MISRÎ
Kâtibü’l-Leys lakabı ile tanınan Mısırlı muhaddis.
ABDULLAH b. YEZÎD el-ADEVÎ
Basralı meşhur muhaddis ve kāri.
ACLÛNÎ, İsmâil b. Muhammed
Yaşadığı devrin Şam muhaddisi.
ADÎ b. ERTÂT
Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in Basra valisi.
ADÎ b. HÂTİM et-TÂÎ
Tay kabilesinin reisi olan meşhur sahâbî.
ÂİZ b. AMR
Bey‘atürrıdvân’da bulunan mücahid sahâbî.
ÂİZ b. SAÎD
Hz. Peygamber’in duasını alan sahâbîlerden biri.
BEGAVÎ, Ebü’l-Kāsım
el-Begaviyyü’l-kebîr diye tanınan hadis âlimi.
BELHÎ, Ebû Ali
Muhaddis.
BESBES b. AMR
Bedir Gazvesi’nde keşif kolunda görev yapan sahâbî.
BİRZÂLÎ
Muhaddis ve tarihçi.
BİŞR b. BERÂ
Sahâbî.
CÂMİU BEYÂNİ’l-İLM
İbn Abdülber en-Nemerî el-Kurtubî’nin (ö. 463/1071) ilim, ilim tahsili ve eğitim öğretim konularına dair rivayetleri toplayan eseri.
CEHCÂH el-GIFÂRÎ
Bey‘atürrıdvân’da bulunan sahâbîlerden biri.
DİHYE b. HALÎFE
Hz. Peygamber’in Herakleios’a elçi olarak gönderdiği sahâbî.
DÜLDÜL / 1. Bölüm
Hz. Peygamber’e Mukavkıs tarafından hediye edilen katır.
DÜRRE bint EBÛ LEHEB
Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb’in kızı.
EBÛ ABS
Sahâbî.
EBÛ FÜKEYHE
İlk müslümanlardan.
EBÛ İDRÎS el-HAVLÂNÎ
Dımaşk kadısı, muhaddis tâbiî.
EBÛ KEBŞE
Hz. Peygamber’in âzatlı kölesi.
EBÜ’ş-ŞEYH
Hadis hâfızı ve tarihçi.
ESMÂ bint EBÛ BEKİR
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Abdullah b. Zübeyr’in annesi, sahâbî.
EŞEC el-KİNDÎ
Hadis hâfızı.
İBN EBÛ CEMRE, Abdullah b. Sa‘d
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî muhtasarı ve bu muhtasara yazdığı şerhle tanınan Endülüslü âlim.
İBN EBÛ DÂVÛD
es-Sünen sahibi Ebû Dâvûd’un oğlu, hadis hâfızı.
İBN EBÛ MÜLEYKE
Muhaddis, tâbiî.
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
İBN EBÜ’l-ESVED
Hadis hâfızı ve kadı.
İBN HAYR
Hadis hâfızı, kıraat ve Arap dili âlimi.
İDRÎSÎ, Abdurrahman b. Muhammed
Hadis hâfızı, tarihçi.
el-İSTÎÂB
İbn Abdülber en-Nemerî’nin (ö. 463/1071) sahâbenin hayatına dair eseri.
KUDÂÎ
Hadis âlimi, kadı, tarihçi ve diplomat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER