ABDULLAH b. HASAN el-BAĞDÂDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. HASAN el-BAĞDÂDÎ

عبد الله بن حسن البغدادي
Müellif:
ABDULLAH b. HASAN el-BAĞDÂDÎ
Müellif: NURİ YÜCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.05.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-hasan-el-bagdadi
NURİ YÜCE, "ABDULLAH b. HASAN el-BAĞDÂDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-hasan-el-bagdadi (21.05.2022).
Kopyalama metni

Kaynaklar, adını Abdullah veya Ubeydullah şeklinde vermektedirler. Bağdat’ta yaşadı ve daha çok, mesleğinden dolayı kendisine takılan Gulâmu Zühal (Zühal/Satürn’ün hizmetkârı) lakabıyla tanındı. Matematikçi ve müneccim olarak Adudüddevle’nin hizmetinde bulundu. Abdurrahman es-Sûfî’nin çağdaşı, Sicistanlı filozof Ebû Süleyman el-Mantıkī’nin de yakın arkadaşıdır. Rivayete göre, ilim adamları arasındaki ününü, Mantıkī’nin meclislerinin birinde yapılan, astrolojik kehanetlerin doğruluk derecesiyle ilgili bir tartışmada, en mükemmel ilmî açıklamayı getirdiği için kazanmıştır. Bugüne ulaşamamış dokuz kitabının adı bilinmekte olup bunlardan yalnız Kitâb fi’l-küsûfât ve’l-ḳırânât adlı eseri, Siczî’nin el-Câmiʿu’ş-şâhî ve Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Sefînetü’l-ahkâm’a aldıkları bazı parçalarla tanınmaktadır. İbnü’n-Nedîm’in verdiği listeye göre diğer eserlerinin adları şunlardır: Kitâbü’t-Tesyîrât, Kitâbü’ş-Şuʿâʿât, Kitâbü Aḥkâmi’n-nücûm, Kitâbü’t-Tesyîrât ve’ş-şuʿâʿât, Kitâbü’l-Câmiʿi’l-kebîr, Kitâbü’l-Uṣûli’l-mücerrede, Kitâbü’l-İḫtiyârât, Kitâbü’l-İnfiṣâlât.


BİBLİYOGRAFYA

İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist (nşr. Rızâ Teceddüd), Tahran 1391/1971, s. 342.

, s. 224-225.

, s. 63.

, IV, 346.

, VI, 238.

, VII, 24, 168.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 106 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER