NURİ YÜCE - TDV İslâm Ansiklopedisi

NURİ YÜCE

Müellif toplam 30 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Bilim Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. HASAN el-BAĞDÂDÎ
Matematikçi, astronom ve müneccim.
ABDULLAH KESTELÎ
Mirḳātü’l-luġa adlı Arapça-Türkçe sözlüğün yazarı.
ABDULLAH b. UBEYD
Abbâsîler devrinde Bağdat’ta yaşamış olan bir müneccim.
ÂGÂH EFENDİ, Çapanzâde
Tercümân-ı Ahvâl gazetesini yayımlayan gazeteci.
AĞAOĞLU, Ahmet
Türk gazetecisi ve siyaset adamı.
AHMED CEVDET, İkdamcı
Türk gazetecisi.
AHVÂZÎ, Ahmed b. Hüseyin
IV. (X.) yüzyılda yaşayan bir matematikçi.
AKÇURA, Yusuf
Türk siyaset adamı, tarihçi ve yazar.
AKSA’l-EREB
Zemahşerî’nin Muḳaddimetü’l-edeb adlı eserinin İshak Hocası Ahmed Efendi tarafından 1705 yılında Osmanlı Türkçesi’ne yapılan tercümesi.
ALİ b. ÎSÂ el-USTURLÂBÎ
Usturlapla ilgili ilk Arapça risâlelerden birini yazan IX. yüzyıl astronomi âlimi.
ALİ b. SÜLEYMAN
X. yüzyılın sonu ile XI. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan tabip, matematikçi, filozof ve astrolog.
ARAT, Reşit Rahmeti
Türk dili ve lehçeleri âlimi.
ATALAY, Besim
Türk dil âlimi ve yazar.
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
BEDÂYİU’l-LUGAT
Ali Şîr Nevâî’nin şiirlerindeki kelimeleri açıklamak maksadıyla hazırlanan Çağatayca-Farsça sözlük.
BENZING, Johannes
Türkolog ve Altayist.
BROCKELMANN, Carl
İslâm kültür tarihine dair bio-bibliyografik eseriyle tanınan Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
BULGAR
Batı Hun Devleti içindeki Türk kavimlerinden biri.
CEMÂLEDDİN et-TÜRKÎ
XIV. yüzyılda yaşayan Türk dilcisi.
ÇUVAŞLAR
Rusya Federasyonu’nda yaşayan bir Türk kavmi.
DERTLİ
Türk saz şairi.
JANSKY, Herbert
Avusturyalı Türkolog ve tarihçi.
KOWALSKI, Tadeusz
Polonyalı şarkiyatçı ve Türkolog.
MUKADDİMETÜ’l-EDEB
Zemahşerî (ö. 538/1144) tarafından yazılan sözlük.
NÉMETH, Gyula (Julius)
Macar Türkologu ve tarihçisi.
OĞUZCA
Oğuz boyuna mensup Türkler’in konuştuğu lehçe ve ağızların ortak adı.
POPPE, Nicholas N.
Alman asıllı Rus Altayist, Mongolist ve Türkolog.
TÜRKİYE / 3. Bölüm: Dil
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER