ABDULLAH PAŞA, Kölemen - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH PAŞA, Kölemen

Müellif:
ABDULLAH PAŞA, Kölemen
Müellif: DİA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 17.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-pasa-kolemen
DİA, "ABDULLAH PAŞA, Kölemen", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-pasa-kolemen (17.06.2024).
Kopyalama metni

Trabzon’da doğdu. Babası Rüstem Bey, Türk Kölemenleri’nden olup Mısır ordusu süvari miralaylığında bulundu. Abdullah, Mekteb-i Sultânî’yi bitirdikten sonra Harbiye’ye girdi ve kurmay yüzbaşı olarak 1881’de orduda görev aldı. Hicaz ve Mısır’da önemli askerî vazifelerde bulundu; ardından İstanbul’a dönerek Erkân-ı Harbiyye Mektebi’nde hocalık yaptı. Bu arada Von der Goltz Paşa’nın tercümanı ve yardımcısı oldu. Viyana askerî ataşeliğine tayin edildikten sonra feriklik rütbesini aldı ve Anadolu’daki Ermeni isyanını bastırmakla görevlendirildi; ardından da Musul valiliğine getirildi. Daha sonra birçok defa geçici elçilik görevleriyle yurt dışına gönderildi. 1904’te Mâbeyin Erkân-ı Harbiyye reisi olarak rütbesi müşirliğe yükseltildi. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra Dördüncü Ordu kumandanı oldu. 1910’da rütbesi birinci ferikliğe indirildi. 1911’de yeni kurulan kolordu teşkilâtı sebebiyle birinci redif müfettişliğine getirilince istifa etti. Ancak bir süre sonra Arnavutluk’ta toplanan ordunun kumandanlığına, ardından da Anadolu Garp Ordusu kumandanlığına getirildi. Balkan devletlerine karşı savaş ilân edilmesi fikrine katılmadığı halde, Doğu Trakya Şark Ordusu kumandanlığını istemeyerek de olsa üstlendi. 1912’de Bulgarlar karşısında Lüleburgaz ve Kırklareli’de başarısızlığa uğrayarak Çatalca’ya geri çekildi ve ardından emekliye sevkedildi. Mütareke yıllarında Sadrazam Tevfik Paşa kabinesinin Harbiye nâzırlığına getirildi; ancak kısa süre sonra bu vazifeden ayrıldı. 1937’de İzmir’de öldü. Goltz Paşa ile birlikte yaptığı istikşaf haritaları ile Balkan Harbi’ne ait hâtıraları basılmıştır (İstanbul 1336).


BİBLİYOGRAFYA

Mehmed Esad, Mir’ât-ı Mekteb-i Harbiyye, İstanbul 1310, s. 552 vd.

Abdullah Paşa, 1328 Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa’nın Hâtırâtı, İstanbul 1336.

, II/1, s. 383-388, 390-391; II/4, s. 245.

Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1984, s. 58-59, 163, 171.

, s. 4.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 128 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER