ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde

Müellif:
ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 13.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullatif-efendi-sutcuzade
NURİ ÖZCAN, "ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullatif-efendi-sutcuzade (13.04.2024).
Kopyalama metni

Meşhur mûsikişinas Sütçüzâde Îsâ Efendi’nin (ö. 1037/1627) oğludur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Safâyî, Tezkire’sinde onu Ali ismiyle anmaktadır. Hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirdi. Gençlik yıllarında Halvetiyye şeyhlerinden Ümmîsinanzâde Hasan Efendi’ye intisap etti ve onun hizmetinde bulundu. Bu sebepten Ümmî Sinan Hâfızı diye tanınmıştır. Bütün bunlardan, hayatını tekke ve zâviyelerde geçirdiği anlaşılmaktadır. 1688’de çıktığı hac yolculuğunda, bu vazifeyi ifa edemeden Kahire’de vefat etti ve orada defnedildi.

Abdüllatif Efendi’nin tasavvufî şiirleri, onun sanat kudretini ortaya koymaktadır. Şiirlerinde Hâfız mahlasını kullanmıştır. Ayvansarâyî, Vefeyât’ında onun bir divanı olduğunu söylüyorsa da nüshasına bugüne kadar rastlanmamıştır. Ayrıca o, zamanın önemli mûsikişinasları arasında yer almış, özellikle kendi şiirlerine yaptığı bestelerle ün kazanmıştır. Mûsikideki ilk hocasının babası olduğu söylenmektedir. Çeşitli el yazması güfte mecmualarında Ümmîsinan Hâfızı adına kayıtlı pek çok eserine rastlanıyorsa da bunlardan hiçbirinin notası günümüze ulaşmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Safâyî, Tezkire, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 112, vr. 59b-60a.

Sâlim, Tezkire, İstanbul 1315, s. 214-215.

Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1375, vr. 20a.

Mehmed Şükrü, Silsilenâme-i Sûfiyye, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdâî Efendi, nr. 1098, vr. 24a.

, III, 360.

, I, 43-44.

“Abdüllâtif Efendi (Sütcüzade Hafız)”, , I, 124.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 256 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER