NURİ ÖZCAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

NURİ ÖZCAN

Müellif toplam 234 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Sanatları, İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Aydın Kuşadası’nda doğdu (1951). İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan (1970), İstanbul Belediye Konservatuvarı (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) Türk Müziği Bölümü’nden (1976) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden (1976) mezun oldu. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ne de devam etti. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne dönüştüğü yıl tamamladığı “XVIII. Yüzyılda Osmanlılarda Dinî Mûsiki” adlı teziyle (danışman: Prof. Dr. Muammer Kemal Özergin) doktora unvanını aldı (1983).

1977’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne asistan olarak intisap etti ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüşen bu kurumdaki öğretim üyeliği görevini, emekli olduğu 2014 yılına kadar sürdürdü. Aynı zamanda bu fakültede çeşitli idarî görevlerde bulundu. 1993-1994 yıllarında Londra’da eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirdi. 2014 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi’ne başlangıcından itibaren müellif-redaktör ve Mûsiki İlim Heyeti Başkanı olarak hizmet verdi; 234 madde veya madde bölümü telif etti, alanıyla ilgili birçok maddenin ilmî redaksiyonunu yaptı.

TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıları sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Yüzyılın İslâm Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri” kapsamında hizmet ödülüne (2014), ayrıca Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi tarafından “2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri” kapsamında Sanatta Başarı Ödülü’ne layık görüldü (2017).

İlmî ve akademik çalışmaları Türk mûsikisi genel başlığı altında mûsiki tarihi, repertuarı, formları ve özellikle dinî mûsiki alanlarında yoğunlaştı. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında pek çok müzik etkinliğinde ses icrâcısı olarak görev aldı.

Son Peygamber Hz. Muhammed (ed. Casim Avcı, İstanbul 2007), İstanbul Ezanları: İstanbul Azans (ed. Yusuf Çağlar, İstanbul 2010), Mûsikî Dünyamızın Dâvûdu Buhûrîzâde Mustafa Itrî (haz. Mustafa İsmet Uzun, İstanbul 2013), Makamlarla Türk Din Mûsikîsi Eğitim Seti (haz. Ubeydullah Sezikli, İstanbul 2013) gibi derleme kitaplarda ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin İslâm Sanatları Tarihi (Eskişehir 2011) adlı ders kitabında bölüm yazarlığı yapmıştır.
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDİ, Himmetzâde
Vâiz, mutasavvıf-şair ve mûsikişinas.
ABDİ EFENDİ, Basmacı
Türk bestekârı ve icracısı.
ABDULLAH AĞA, Şehlevendim
XIX. yüzyıl Türk bestekârı ve icracısı.
ABDULLAH EFENDİ, Hastazâde
Zâkirbaşı ve mûsikişinas.
ABDULLAH EFENDİ, Tosunzâde
Türk bestekârı ve icracısı.
ABDURRAHMAN BÂHİR EFENDİ
Osmanlı kazaskeri, mûsikişinas ve şair.
ABDURRAHMAN NESÎB DEDE
Şeyh, mutasavvıf-şair ve mûsikişinas.
ABDÜLALÎ EFENDİ
XVI. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Türk bestekârı.
ABDÜLAZİZ EFENDİ, Hekimbaşı
Türk tıp bilgini, şair ve bestekâr.
ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE
Mevlevî şeyhi, mûsikişinas ve şair.
ABDÜLHAY CELVETÎ
Tanınmış Celvetî şeyhi, vâiz ve mutasavvıf-şair.
ABDÜLKĀDİR-i MERÂGĪ
Ünlü Türk mûsiki nazariyatçısı, bestekâr ve icracı.
ABDÜLKERİM EFENDİ, Buhûrîzâde
Şeyh, mutasavvıf-şair ve mûsikişinas.
ABDÜLLATİF EFENDİ, Sütçüzâde
Mûsikişinas, mutasavvıf-şair.
ABDÜRRAHİM DEDE, Şeydâ Hâfız
Bestekâr, kudümzenbaşı ve şair.
ABDÜRRAHİM KÜNHÎ DEDE
Mevlevî şeyhi, bestekâr ve şair.
ABDÜRRAHİM TİRSÎ
Kādiriyye tarikatına bağlı Eşrefiyye kolunun ikinci pîri, mutasavvıf-şair ve mûsikişinas.
ÂHENÎ MEHMED ÇELEBİ
Türk mûsikisi bestekârı ve hattat.
ÂHÎ ÇELEBİ, Hasanefendizâde
Türk bestekârı ve icracısı.
AHMED AĞA, Vardakosta
Türk bestekârı, hânende ve icracı.
AHMED ÂLİM EFENDİ
Din âlimi, bestekâr.
AHMED ÇELEBİ, Na‘ne
Türk bestekârı ve icracısı.
AHMED ÇELEBİ, Şîve
Türk bestekârı ve zâkirbaşı.
AHMED EFENDİ, Çâlâk
Türk bestekârı, şeyh ve zâkir.
AHMED EFENDİ, Mutafzâde
Zâkir ve dinî eserler bestekârı.
AHMED EFENDİ, Şikârîzâde
Şeyh, zâkirbaşı ve mûsikişinas.
AHMED HÜSÂMEDDİN DEDE
Türk dinî eserler bestekârı, icracı, kudümzen ve şair.
AHMED KÂMİL EFENDİ
Âlim ve mûsikişinas.
AHMED MÜNÎR BAHÂEDDİN
Osmanlı hattatı, bestekâr ve şair.
AHMED RÂSİM
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr.
AHMED VEFKİ EFENDİ
Mutasavvıf-şair, bestekâr, zâkir ve hattat.
AKLÎ ALİ, Tablîzâde
Mutasavvıf-şair, zâkirbaşı, neyzen ve bestekâr.
ALİ AŞKÎ BEY
Türk dinî eserler bestekârı ve şair.
ALİ BEY, Enderunlu
Hânende, bestekâr, mûsiki hocası.
ALİ DEDE, Arapzâde
Şeyh, neyzenbaşı ve bestekâr.
ALİ EFENDİ, Kemalzâde
Şeyh, zâkir ve bestekâr.
ALİ NUTKÎ DEDE
Mevlevî şeyhi, şair ve bestekâr.
ALİ ŞÎRUGANÎ
Türk mûsikisinde en çok dinî eser besteleyen Gülşenî şeyhi.
ARAP SÂLİH EFENDİ
Zâkirbaşı, bestekâr.
ÂSIM BEY, Giriftzen
Türk bestekârı ve neyzen.
ATAERGİN, Zeki Ârif
Bestekâr, hânende ve hukukçu.
ATLI, Halit Lemi
Türk mûsikisi bestekârı ve icracısı.
ATRABÜ’l-ÂSÂR
Şeyhülislâm ve bestekâr Ebûishakzâde Mehmed Esad Efendi (ö. 1753) tarafından kaleme alınan mûsikişinaslar tezkiresi.
AZERBAYCAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Asya’nın batısında bulunan, İran ile Sovyetler Birliği arasında bölünmüş bölge.
AZİZ DEDE
Neyzen ve bestekâr.
AZİZ EFENDİ, Medenî
Türk mûsikisi besteci ve icracısı.
BAYKARA, Abdülbaki
Mevlevî şeyhi, şair.
BAYRAM SALÂSI
Dinî mûsikide salâ formunun bir çeşidi.
BEDRÎ MEHMED EFENDİ
Müderris, şair ve dinî eserler bestekârı.
BEHLÛL EFENDİ
Türk mûsikisi icracısı ve bestecisi.
BEKTAŞÎ MÛSİKİSİ
Bektaşî tarikatı toplantılarında icra edilen mûsiki.
CAMİ MÛSİKİSİ
Dinî Türk mûsikisinin camide icra edilen kısmı.
CÂMİU’l-ELHÂN
Abdülkādir-i Merâgī’nin (ö. 838/1435) mûsiki nazariyatına dair temel eseri.
CAN, Halil
Türk dinî mûsikisinin son temsilcilerinden, neyzen.
CELÂLEDDİN ERGUN
Mevlevîliğin yayılmasını sağlayan ilk Mevlevî şeyhlerinden.
CEMAL EFENDİ, Aksaraylı
Okuduğu ezanlarla meşhur olan başmüezzin ve mevlidhan.
CEMÂLEDDİN EFENDİ, Kasımpaşalı
Zâkirbaşı, şeyh ve mûsikişinas.
CEMİL BEY, Tanbûrî
Ünlü Türk virtüozu ve bestekârı.
CENAZE GÜLBANGİ
Mevleviyye tarikatı mensuplarının defin merasimleri sırasında okunan gülbank.
CENAZE SALÂSI
Osmanlı teşrifatında cenaze alaylarıyla önemli vefat haberlerinin duyurulması için okunan salâ.
CUMHUR İLÂHİSİ
Türk dinî mûsikisinde tekke mûsikisine ait bir form.
CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ
Türk dinî mûsikisinde cami mûsikisine ait bir icra tarzı.
ÇAĞATAY, Ali Rifat
Mûsiki muallimi, bestekâr ve ud icracısı.
DAĞSEVEN, Yusuf
Son devrin tanınmış hânende ve bestekârlarından.
DARB
Türk mûsikisinde kullanılan bir terim.
DÂRÜLELHAN
Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk resmî mûsiki mektebi.
DÂRÜLMÛSİKĪ-i OSMÂNÎ
İstanbul’da kurulan özel Türk mûsikisi mektebi.
DÂRÜTTA‘LÎM-i MÛSİKĪ
İstanbul’da kurulan Türk mûsikisi cemiyeti ve topluluğu.
DEFTER-i DERVÎŞÂN
XIX. yüzyılın başlarından son şeyhine kadar Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhleri tarafından tutulan tarihî ve biyografik notları ihtiva eden eser.
DEM
Türk mûsikisinde kullanılan bir tabir.
DERVİŞ ABDİ, Kefeli
Türk dinî eserler bestekârı, zâkirbaşı ve şair.
DERVİŞ ALİ, Esved
Türk dinî eserler bestekârı ve zâkirbaşı.
DERVİŞ ALİ, Kudümzen
Türk dinî ve din dışı eserler bestekârı.
DERVİŞ MÛSÂ
Türk bestekârı, neyzen ve şair.
DERVİŞ ÖMER EFENDİ
XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşayan ünlü Türk mutasavvıfı, hânende ve bestekâr.
DERVİŞ SADÂYÎ
Türk dinî ve din dışı eserler bestekârı.
DEVRAN / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Sûfîlerin yalnız başına veya topluca vecde gelip dönerek zikir yapmaları anlamına gelen tasavvuf ve mûsiki terimi.
DİNÎ MÛSİKİ
Türk mûsikisinin daha çok söz mûsikisine dayalı bölümü.
DUHÂNÎ ŞERİF ÇELEBİ
Dinî eserler icracısı ve bestekârı.
DURAK
Türk dinî mûsikisinin tekke mûsikisine ait formlarından biri.
EBÛBEKİR AĞA
Lâle Devri’nin ünlü hânende ve bestekârı.
EDHEM EFENDİ, Müştakzâde
Kādirî şeyhi, mûsiki muallimi, bestekâr.
EDHEM EFENDİ, Santûrî
Türk bestekârı ve virtüozu.
ELÇİOĞLU, İzzettin Hümâyi
Türk mûsikisi muallimi, bestekâr ve zâkirbaşı.
FEHMİ EFENDİ, Cerrah
Zâkirbaşı ve bestekâr.
FERSAN, Refik
Ünlü Türk bestekârı ve tanbur virtüozu.
GOYGOYCULAR
Eskiden muharrem ayının ilk günlerinde gruplar halinde dolaşarak dilenenler için kullanılan bir tabir.
GULÂM ŞÂDÎ
Bestekâr ve hânende.
HACI ÂRİF BEY, Kanûnî
Türk virtüozu ve bestekârı.
HACI FÂİK BEY
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
HACI KİRÂMÎ EFENDİ
Türk mûsikisi bestekârı ve hânende.
HÂDİ BEY, Yeniköylü
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
HÂFIZ BURHAN
Daha çok gazel okuyuşu ile tanınan Türk hânendesi.
HÂFIZ HÜSNÜ, Enderunlu
Türk mûsikisi bestekârı, mevlidhan ve hânende.
HÂFIZ KEMAL
Daha çok gazel ve mevlid okuyuşu ile tanınan Türk hânendesi.
HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ
XVII. yüzyılda yaşamış bestekâr ve hânende.
HÂFIZ KUMRAL
XVII. yüzyılda yaşamış zâkirbaşı, hânende ve bestekâr.
HÂFIZ POST
Türk mûsikisinin en güçlü bestekâr ve tanburîlerinden.
HÂFIZ SÂMİ
Türk mûsikisinde son devrin dinî ve din dışı icraları ile tanınan en ünlü hânendelerinden.
HÂFIZ YÛSUF EFENDİ
Türk bestekârı, hânende ve mûsiki hocası.
HALİM EFENDİ
Şeyh, tamburî, sînekemanî, neyzen ve mûsiki hocası.
HÂNENDE
Türk mûsikisinde bir terim.
HASAN AĞA, Benli
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
HASAN AĞA, Enfî
Lâle Devri’nin ünlü hânende ve bestekârı.
HASAN CAN ÇELEBİ
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
HASAN ÇELEBİ, Kazzâz
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
HASAN EFENDİ, Zâkirî
Türk dinî mûsikisi bestekârı ve zâkir.
HASAN RIZÂ EFENDİ, Said Paşa İmamı
Mevlidhan, şair, hattat ve hânende.
HASAN SIRRI EFENDİ
Türk mûsikisi bestekârı, hânende ve hattat.
HÂŞİM BEY
Türk mûsikisi bestekârı, hânende ve mûsiki hocası.
HEPER, Sadettin
Bestekâr ve kudümzenbaşı.
HIZIR AĞA
XVIII. yüzyılda yaşamış Türk bestekârı ve mûsiki nazariyatçısı.
HOŞSES, Sadi
Türk mûsikisi bestekârı ve ses sanatçısı.
HULÛSİ EFENDİ
Zâkirbaşı ve mûsikişinas.
HÜNKÂR MÜEZZİNİ
Osmanlı sarayında görev yapan padişah müezzinlerine verilen ad.
HÜSEYİN DEDE
Dinî mûsiki bestekârı.
HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, bestekâr ve ney virtüozu.
HÜSEYİN HÂLİD BEY
Türk mûsikisi bestekârı.
HÜSEYİN HÂLİS EFENDİ
Son dönem zâkirbaşılarından, bestekâr.
IRMAK, Mustafa Nafiz
Güfte yazarı, şair ve bestekâr.
IRSOY, Ahmet
Türk mûsikisi bestekârı ve hocası.
ITRÎ EFENDİ, Buhûrîzâde
Türk mûsikisi bestekârı.
İBRÂHİM AĞA
Türk saz eserleri bestekârı.
İBRÂHİM EFENDİ, Edirneli
Osmanlı reîsülulemâsı, sultan imamı ve bestekâr.
İÇLİ, Şerif
Türk mûsikisi bestekârı ve ud sanatçısı.
ÎSÂ EFENDİ, Sütçüzâde
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
İSMÂİL DEDE EFENDİ, Deli
XIX. yüzyılda yaşamış sâzende ve bestekâr.
İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hamâmîzâde
Türk mûsikisi bestekârı ve hânende.
İSMÂİL EFENDİ, Dellâlzâde
Bestekâr ve hânende.
İSMÂİL HAKKI BEY
Türk mûsikisi bestekârı ve hocası.
İSTANBUL / 7. Bölüm: Mûsiki
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
İSTİKLÂL MARŞI / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Mehmed Âkif Ersoy’un Büyük Millet Meclisi tarafından 1921’de resmî millî marş olarak kabul edilen şiiri.
İYİSAN, İhsan
Şeyh, dinî eserler bestekârı ve icracısı.
İZZEDDİN EFENDİ, Eşrefzâde
Şeyh, şair ve dinî eserler bestekârı.
KAM, Ruşen Ferit
Kemençe virtüozu, mûsiki hocası ve araştırmacı.
KARADENİZ, M. Ekrem Hulûsi
Türk mûsikisi nazariyatçısı ve besteci.
KARAGÖZ, Tahir
Bestekâr, hânende, mevlidhan.
KAYNAK, Sadettin
Hânende, bestekâr.
KÖKTEN, Mehmet Münir
Türk mûsikisi bestekârı ve hocası.
KUTBÎ DEDE EFENDİ
Şeyh, dinî eserler bestekârı.
LEYLÂ HANIM
Türk mûsikisi bestekârı, şair.
LİMONCİYAN, Hamparsum
Kendi adıyla anılan notanın mûcidi, Osmanlı bestekârı ve mûsiki hocası.
MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Osmanlı devlet adamı, tarihçi, hukukçu, hattat, şair ve bestekâr.
MAKĀSIDÜ’l-EDVÂR
Mahmûd Çelebi’nin (XVI. yüzyıl) mûsiki nazariyatına dair eseri.
MAKĀSIDÜ’l-ELHÂN
Abdülkādir-i Merâgī’nin (ö. 838/1435) mûsiki nazariyatına dair eseri.
MECMÛA-i SÂZ ü SÖZ
Ali Ufkî Bey (ö. 1675 [?]) tarafından derlenen mûsiki antolojisi.
MEHMED BEY, Kanûnî
Türk mûsikisi bestekârı, kanun virtüozu.
MEHMED CELÂLEDDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, bestekâr ve tamburî.
MEHMED EFENDİ, Divitçizâde
Celvetî şeyhi, şair ve bestekâr.
MEHMED EFENDİ, Eğrikapılı
Son dönem zâkirbaşılarından, dinî eserler bestekârı.
MEHMED EFENDİ, Kalburîzâde
Celvetî zâkiri ve dinî eserler bestekârı.
MEHMED EFENDİ, Koğacızâde
Halvetî şeyhi, dinî eserler bestekârı.
MEHMED EFENDİ, Kömürcüzâde
XIX. yüzyıl Türk mûsikisi bestekârı ve icracısı.
MEHMED EFENDİ, Küçük İmam
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
MEHMED EFENDİ, Küçük Müezzin
Hânende ve Türk mûsikisi bestekârı.
MEHMED EFENDİ, Yâkubzâde
Halvetî şeyhi, şair ve dinî eserler bestekârı.
MEHTER
Osmanlılar’da resmî-askerî mûsiki takımı ve buna ait mehterhâne teşkilâtında görevli kişi.
MERSİYE / 4. Bölüm: MÛSİKİ
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
MEŞK / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Hüsn-i hat, tezhip, mûsiki gibi sanatların eğitim ve öğretiminde takip edilen geleneksel usul.
MEVLEVÎ ÂYİNİ
Mevlevîler’in zikir törenlerine verilen ad.
MEVLİD / 5. Bölüm: MÛSİKİ
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
MURAD IV / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Osmanlı padişahı (1623-1640).
MURAD AĞA, Şeştârî
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
MÛSÂ SÜREYYÂ BEY
Türk mûsikisi bestekârı ve hocası.
MUSİKİ MECMUASI
Türkiye’de yayımı günümüzde de süren en uzun ömürlü mûsiki dergisi.
MUSTAFA ANBER AĞA
Hattat ve bestekâr.
MUSTAFA DEDE EFENDİ, Kûçek
Türk mûsikisi bestekârı.
MUSTAFA EFENDİ, Çâlâkzâde
Dinî mûsiki bestekârı, şeyh ve zâkir.
MUSTAFA İZZET, Kazasker / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Osmanlı hat ve mûsikisinin XIX. yüzyıldaki büyük isimlerinden.
MUZIKA-yi HÜMÂYUN
Osmanlılar’da mehterhânenin yerine kurulan saray bando ve orkestrası; buna icracı yetiştirmek ve Türk mûsikisi öğretimi vermek amacıyla oluşturulan kuruluş.
NÂFİZ BEY, Durakçı
Dinî eserler bestekârı ve icracısı, zâkir.
NAKŞÎ MUSTAFA DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, hattat, bestekâr ve neyzen.
NA‘T / 3. Bölüm: MÛSİKİ
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
NAZÎM
Na‘tlarıyla tanınan divan şairi, mûsikişinas.
NEBİLOĞLU, İsmail Hakkı
Türk mûsikisi bestekârı.
NECİB AHMED PAŞA, Yesârîzâde
Bestekâr ve nota koleksiyoncusu.
NEVRES BEY, Ûdî
Ud virtüozu ve bestekâr.
NEVRES PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve bestekâr.
NİKOGOS AĞA
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
OKUR, Yaşar
Türk bestekârı, hânende.
OSMANLILAR / 20. Bölüm: Mûsiki
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
ÖZBEKKAN, Suphi Ziya
Bestekâr ve kemençe icracısı.
ÖZCAN, Ruhi
Fıkıh alanındaki çalışmalarıyla tanınan son dönem âlimlerinden.
ÖZOK, Said
Şâbânî şeyhi, zâkirbaşı ve dinî eserler bestekârı.
PINAR, Selahattin
Türk şarkı bestekârı ve tambur icracısı.
RAHMİ BEY
Türk mûsikisi bestekârı.
RAUF YEKTÂ BEY
Mûsiki nazariyatçısı ve yazarı, bestekâr, neyzen.
RİFAT BEY, Sermüezzin
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
SABAH SALÂSI
Dinî mûsikide salâ formunun bir çeşidi.
SAĞMAN, Ali Rıza
Tarihçi, hânende, mevlidhan ve bestekâr.
SALÂ
Türk dinî mûsikisinde bir form.
SALÂT-ı ÜMMİYYE
Türk dinî mûsikisinde salâ formunun bir çeşidi.
SÂLİH EFENDİ, Suyolcuzâde
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
SEBİLCİ HÜSEYİN
Mevlidhan, mersiyehan, dinî eserler bestekârı.
SELÇUK, Münir Nurettin
Türk mûsikisi ses sanatçısı, bestekâr, koro şefi ve mûsiki hocası.
SELİM III / 2. Bölüm: MÛSİKİ
Osmanlı padişahı (1789-1807).
SEYFEDDİN EFENDİ, Şehzade
Hânende ve bestekâr.
SEZGİN, Bekir Sıtkı
Türk mûsikisi ses sanatçısı, bestekâr.
SÜRELSAN, İsmail Baha
Türk mûsikisi bestekârı ve araştırmacısı.
ŞÂKİR AĞA
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
ŞEMSEDDİN ZİYÂ BEY
Türk mûsikisi bestekârı.
ŞEN, Bimen
Türk mûsikisi bestekârı ve hânendesi.
ŞENGEL, Ali Rıza
Türk mûsikisi bestekârı ve hocası.
ŞEVKİ BEY
Şarkı bestekârı ve hânende.
TÂHİR EFENDİ, Halîfezâde
Türk mûsikisi bestekârı.
TAHRÎRİYYE
Abdülbâkī Nâsır Dede’nin (ö. 1821) kendi geliştirdiği mûsiki yazısına dair eseri.
TÂLİB EFENDİ
Müderris, kadı, şair ve bestekâr.
TANRIKORUR, Cinuçen
Ud virtüozu, besteci, ses sanatçısı, mûsiki hocası ve yazar.
TARGAN, Şerif Mehmet Muhittin
Ud virtüozu, viyolonselist ve bestekâr.
TATYOS EFENDİ
Türk mûsikisi bestekârı, kanun ve keman icracısı.
TEDKÎK u TAHKÎK
Abdülbâki Nâsır Dede’nin (ö. 1821) mûsiki nazariyatına dair eseri.
TEKKE MÛSİKİSİ
Türk dinî mûsikisinin tekkelerde icra edilen kısmı.
TEL, Mesut Cemil
Tambur virtüozu, viyolonselist, koro şefi.
TEVŞÎH
Türk dinî mûsikisinde bir form.
TOKAY, Mehmet Fehmi
Türk mûsikisi bestekârı.
TOLAN, Hüseyin
Türk mûsikisi bestekârı.
TÖRE, Abdülkadir
Türk mûsikisi nazariyatçısı, hoca ve bestekâr.
TURAN, Dürrü
Türk mûsikisi bestekârı, tambur icracısı.
TÜRKİYE / 8. Bölüm: Dinî Mûsiki
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
ULUDAĞ, Osman Şevki
Türk tıp adamı, bestekâr.
UZ, İsmail Kâzım
Türk mûsikisi bestekârı.
ÜNGÖR, Etem Ruhi
Mûsiki araştırmacısı, yayımcı ve koleksiyoncu.
VEHBİ OSMAN ÇELEBİ
Hânende ve bestekâr.
YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin
Rifâî şeyhi, dinî eserler bestekârı ve şair.
YÛSUF ÇELEBİ, Niznâm
Na‘than, bestekâr.
YÛSUF PAŞA, Neyzen
Saz eserleri bestekârı, ney virtüozu ve ney hocası.
ZEKÂİ DEDE
Türk mûsikisi bestekârı ve mûsiki hocası.
ZİYÂ PAŞA
Türk devlet adamı, bestekâr.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER