ABÎDE es-SELMÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABÎDE es-SELMÂNÎ

عبيدة السلماني
ABÎDE es-SELMÂNÎ
Müellif: MUSTAFA UZUNPOSTALCI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abide-es-selmani
MUSTAFA UZUNPOSTALCI, "ABÎDE es-SELMÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abide-es-selmani (29.05.2024).
Kopyalama metni

Aslen Yemenli olup Murad kabilesinin Selman boyuna nisbetle es-Selmânî diye anılır. Doğum tarihi belli değildir. İslâmiyet’e girmeden önce de kabilesi arasında önemli bir yere sahipti ve kabilesinin arîfi idi. Hz. Peygamber’in vefatından iki yıl önce, Mekke fethi sıralarında müslüman oldu; fakat Hz. Peygamber’le görüşemedi. Hz. Ömer zamanında Medine’ye göç etti; daha sonra da Kûfe’ye giderek oraya yerleşti. Pek çok savaşa katılan ve Hz. Ali’nin Hâricîler’le yaptığı savaşta da bulunan Abîde, sahâbîlerin birçoğuyla görüşmüş, Hz. Ömer, Ali, Abdullah b. Mes‘ûd ve Abdullah b. Zübeyr’den hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de başta Muhammed b. Sîrîn olmak üzere Şa‘bî, İbrâhim en-Nehaî ve Ebû İshak es-Sebîî gibi devrin önde gelen âlimleri rivayette bulunmuşlardır.

Hadis münekkitlerince güvenilir ve rivayetleri en sahih isnadlardan sayılan Abîde es-Selmânî’nin fıkıh ve kıraatte hocası Abdullah b. Mes‘ûd’dur. Kendisi de Kûfe’nin meşhur dört fakihinin (Abîde, Hâris, Alkame ve Şüreyh) bazılarına göre en üstünü sayılırdı. Kaynaklar Şüreyh’in, içinden çıkamadığı meselelerde ona danışarak hüküm verdiğini kaydeder.

Abîde’nin hicrî 73 veya 74 yılında öldüğüne dair farklı rivayetler varsa da en kuvvetli rivayete göre 72 (691) yılında vefat etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 93-95.

, s. 44.

, III, 552.

a.mlf., , II, 127.

, I/1, s. 317.

, I, 50.

a.mlf., , IV, 40-45.

, VII, 84-85.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 309-310 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER