ACÎBE el-BAĞDÂDİYYE

عجيبة البغدادية
Müellif:
ACÎBE el-BAĞDÂDİYYE
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 09.08.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/acibe-el-bagdadiyye
MÜCTEBA UĞUR, "ACÎBE el-BAĞDÂDİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/acibe-el-bagdadiyye (09.08.2020).
Kopyalama metni
Dav’ü’s-sabâh lakabıyla da bilinir. Bağdat’ta doğdu. Babasından ve zamanın meşhur âlimlerinden okudu. Abdullah b. Mansûr el-Mevsılî ve Ebü’l-Meâlî Muhammed el-Lemmâs’tan çeşitli kitaplar, hâfız Muhammed b. Ebû Bekir el-İsfahânî’den Begavî’nin Şerhu’s-Sünne’sini ve başka hadis kaynaklarını, Abdülhak el-Yûsufî’den de Şâfiî’nin İhtilâfü’l-hadîs̱’i ile Buhârî’nin et-Târîḫu’l-kebîr’ini ve diğer çeşitli kitapları dinleyip rivayet etmiştir.

Acîbe, Mes‘ûd es-Sekafî ve Ebû Abdullah er-Rüstemî tarafından kendilerine icâzet verilen âlimlerin son halkasını teşkil eder. Kendisinden de muhaddis Afîfüddin Muhammed el-Harrât, Sirâceddin Ebû Hafs Ömer el-Kazvînî ve Mahmûd b. Ali ez-Zâkıfî gibi meşhur âlimler muhtelif kitapları rivayet etmişlerdir. Şeyhlerini ve isnadlarını ihtiva eden on cüzlük bir meşyeha*sı bulunmaktadır.

Doksan üç yaşlarında iken Bağdat’ta vefat etmiştir.

BİBLİYOGRAFYA
Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, XXIII, 232-233; İbnü’l-İmâd, Şeẕerâtü’ẕ-ẕeheb, Kahire 1350-51, V, 238; Ziriklî, el-Aʿlâm, Kahire 1373-78/1954-59, V, 4-5; Kehhâle, Aʿlâmü’n-nisâʾ, Dımaşk 1378/1959, III, 257-258.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 326 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER