ACÎBE el-BAĞDÂDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ACÎBE el-BAĞDÂDİYYE

عجيبة البغدادية
Müellif:
ACÎBE el-BAĞDÂDİYYE
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 25.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/acibe-el-bagdadiyye
MÜCTEBA UĞUR, "ACÎBE el-BAĞDÂDİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/acibe-el-bagdadiyye (25.09.2023).
Kopyalama metni

Dav’ü’s-sabâh lakabıyla da bilinir. Bağdat’ta doğdu. Babasından ve zamanın meşhur âlimlerinden okudu. Abdullah b. Mansûr el-Mevsılî ve Ebü’l-Meâlî Muhammed el-Lemmâs’tan çeşitli kitaplar, hâfız Muhammed b. Ebû Bekir el-İsfahânî’den Begavî’nin Şerḥu’s-Sünne’sini ve başka hadis kaynaklarını, Abdülhak el-Yûsufî’den de Şâfiî’nin İḫtilâfü’l-ḥadîs̱’i ile Buhârî’nin et-Târîḫu’l-kebîr’ini ve diğer çeşitli kitapları dinleyip rivayet etmiştir.

Acîbe, Mes‘ûd es-Sekafî ve Ebû Abdullah er-Rüstemî tarafından kendilerine icâzet verilen âlimlerin son halkasını teşkil eder. Kendisinden de muhaddis Afîfüddin Muhammed el-Harrât, Sirâceddin Ebû Hafs Ömer el-Kazvînî ve Mahmûd b. Ali ez-Zâkıfî gibi meşhur âlimler muhtelif kitapları rivayet etmişlerdir. Şeyhlerini ve isnadlarını ihtiva eden on cüzlük bir meşyehası bulunmaktadır.

Doksan üç yaşlarında iken Bağdat’ta vefat etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, XXIII, 232-233.

, V, 238.

, V, 4-5.

Kehhâle, Aʿlâmü’n-nisâʾ, Dımaşk 1378/1959, III, 257-258.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 326 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER