ÂCİL

العاجل
Müellif:
ÂCİL
Müellif: ŞEVKİ SAKA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 13.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/acil
ŞEVKİ SAKA, "ÂCİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/acil (13.07.2020).
Kopyalama metni
Âcil, acl (عجل) kökünden, “bir şeyi zamanından önce isteyen, aceleci” kimse mânasına ism-i fâil olup “şu anda mevcut olan, hazır bulunan şey” anlamına da gelmektedir. Bu ikinci anlamda, ecl (أجل) kökünden türeyen ve “gelecekte olacak, henüz vakti gelmemiş şey” mânasına gelen âcilin (الآجل) karşıtıdır.

Acl kökünden türeyen âcil kelimesinin müennesi olan âcile (العاجلة), Arapça’da “dünya” ve “dünya hayatı” mânasına kullanılırken ecl kökünden türeyen âcilin müennesi âcile (الآجلة) de “âhiret” mânasına gelmektedir. Dünya mânasına âcile kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de yalnız başına zikredildiği gibi (bk. el-İsrâ 17/18; el-İnsân 76/27), âhiret kelimesiyle birlikte, onun karşıtı olarak da geçmektedir (bk. el-Kıyâme 75/20). Ayrıca acl kökünün diğer bazı müştakları yanında, “çok aceleci” mânasına mübalağalı ism-i fâil olan acûl kelimesi de insanın fıtrî bir özelliği olarak Kur’an’da zikredilmiştir (bk. el-İsrâ 17/11).

BİBLİYOGRAFYA
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ecl”, “ʿacl” md.leri; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr (nşr. Muhammed Züheyr eş-Şâvîş v.dğr.), Dımaşk 1384-88/1964-68, VIII, 441; Kurtubî, el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân (nşr. Ebû İshâk İbrâhim), Kahire 1386-87/1966-67, X, 226; XIX, 107, 150; Lisânü’l-ʿArab, “ecl”, “ʿacl” md.leri; Kāmus Tercümesi, “ʿacl” md.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 326 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER