ÂDİLİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂDİLİYYE

العادليّة
Müellif:
ÂDİLİYYE
Müellif: NİHAT AZAMAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/adiliyye
NİHAT AZAMAT, "ÂDİLİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/adiliyye (15.07.2024).
Kopyalama metni

Mekke’de doğan Bedreddin el-Âdilî’nin tarikat silsilesi Sühreverdiyye’nin Büzgaşiyye şubesinin kurucusu Necîbüddin b. Büzgaş’a (ö. 678/1279) ulaşır. Bu bakımdan Âdiliyye’yi Sühreverdiyye’nin bir kolu olarak değerlendirmek mümkündür. Sohbet, biat ve zikir telkini üzerine kurulan Âdiliyye’nin bir adı da Bedriyye’dir. Bedreddin Muhammed el-Âdilî’nin Risâletü’l-ʿÂdiliyye fî beyâni’l-farḳ ve’l-cemʿ fî meẕhebi’ṣ-ṣûfiyye, el-Ḫulâṣatü’ṣ-ṣuġrâ fî maḳāṣıdi sâliki’d-dünyâ ve’l-âḫire ve Behcetü’l-esrâr adlı üç eseri vardır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 87.

a.mlf., İtḥâfü’l-aṣfiyâʾ (M. Tâvit Tancî nüshası fotokopisi), İSAM Ktp., nr. 4618, s. 244.

, I, vr. 108b-109a, 267b.

, II, 513-514.

Tahsin Yazıcı, “Tarîkat”, , XII/1, s. 4.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 384 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER