ÂDİLİYYE

العادلية
Müellif:
ÂDİLİYYE
Müellif: NİHAT AZAMAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 02.06.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/adiliyye
NİHAT AZAMAT, "ÂDİLİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/adiliyye (02.06.2020).
Kopyalama metni
Mekke’de doğan Bedreddin el-Âdilî’nin tarikat silsilesi Sühreverdiyye’nin Büzgaşiyye şubesinin kurucusu Necîbüddin b. Büzgaş’a (ö. 678/1279) ulaşır. Bu bakımdan Âdiliyye’yi Sühreverdiyye’nin bir kolu olarak değerlendirmek mümkündür. Sohbet, biat ve zikir telkini üzerine kurulan Âdiliyye’nin bir adı da Bedriyye’dir. Bedreddin Muhammed el-Âdilî’nin Risâletü’l-ʿÂdiliyye fî beyâni’l-farḳ ve’l-cemʿ fî meẕhebi’ṣ-ṣûfiyye, el-Ḫulâṣatü’ṣ-ṣuġrâ fî maḳāṣıdi sâliki’d-dünyâ ve’l-âḫire ve Behcetü’l-esrâr adlı üç eseri vardır.

BİBLİYOGRAFYA
Zebîdî, ʿİḳdü’l-cevheri’s̱-s̱emîn (M. Tâvit Tancî nüshası fotokopisi), DİA Ktp., nr. 4622, s. 87; a.mlf., İtḥâfü’l-aṣfiyâʾ (M. Tâvit Tancî nüshası fotokopisi), DİA Ktp., nr. 4618, s. 244; Harîrîzâde, Tibyân, I, vr. 108b-109a, 267b; Brockelmann, GAL, II, 513-514; Tahsin Yazıcı, “Tarîkat”, İA, XII/1, s. 4.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 384 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER