ÂİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂİR

عائر
Müellif:
ÂİR
Müellif: AHMET AĞIRAKÇA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 30.11.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/air
AHMET AĞIRAKÇA, "ÂİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/air (30.11.2022).
Kopyalama metni

Mekke gibi Medine’nin de bir haremi vardır ve bu saha Zülhuleyfe yakınlarındaki Âir (Ayr: عير) dağıyla Uhud dağı ve Küçük Sevr dağı arasında kalan bölgedir. Âir, Mescid-i Nebevî’nin yaklaşık 8 km. güneyinde, Sevr ise 8 km. kuzeyindedir.

Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’de Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber, “Medine’nin Âir dağından şuraya kadar uzanan sahası haremdir. Kim Medine’nin bu haremi dahilinde Kitap ve Sünnet’e aykırı bir iş yapar veya ehl-i bid‘ata yardım ederse Allah’ın azabı, meleklerin lâneti ve bütün halkın nefreti onun üzerine olsun...” (“Feżâʾilü’l-Medîne”, 1) buyurmuştur. Ṣaḥîḥ-i Müslim’deki rivayette, bu hadiste “şuraya kadar uzanan saha” diye müphem bırakılan sınırın Sevr dağı olduğu ifade edilmektedir (“Ḥac”, 467).

Bazı müellifler Medine’de Âir ve Sevr adında dağlar bulunmadığını, bunların Mekke civarında yer aldığını iddia ederlerse de bu yanlıştır. Çünkü Mekke’de olduğu gibi Medine civarında da Sevr ve Âir adlı dağlar vardır. Bazı âlimler Medine’nin hareminin Mekke’nin haremi gibi olmayıp harem kelimesinin Medine için tâzim ve saygı mânasında kullanıldığını, ağaç kesmek, ot yolmak ve avlanmak gibi yasakların hicretten bir müddet sonra kaldırıldığını ve bu tür faaliyetlerin serbest bırakıldığını söylerler.


BİBLİYOGRAFYA

, “sevr” md.

Buhârî, “Feżâʾilü’l-Medîne”, 1-4, “Cizye”, 17, “Ferâʾiż”, 21.

Müslim, “Ḥac”, 467.

, IV, 73, 171-172.

, Kahire 1392/1972, IX, 143.

İbn Hacer, Fetḥu’l-bârî, Kahire 1398/1978, VIII, 208-216.

, VI, 226-231 vd.

, II, 219-229.

Ömer el-Fârûk, el-Medînetü’l-Münevvere, Cidde 1399/1979, s. 52, 57-58.

, s. 96-97, 134.

Ali Hâfız, Fuṣûl min târîḫi’l-Medîneti’l-Münevvere, Cidde, ts., s. 11-12.

Sâlih Lem‘î Mustafa, el-Medînetü’l-Münevvere, Beyrut 1981, s. 9.

Kâmil Miras, “Âir”, , I, 192-193.

G. Rentz, “al-ʿAḳīḳ”, , I, 336.

W. M. Watt, “al-Madīna”, , V, 994.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 200-201 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER